Nedeľa, 29. január 2023
Meniny má Gašpar | zajtra Ema
Diskusná téma:

exekutor - pazravec

Registrovaný a prihlásený užívateľ má možnosť jednotlivé príspevky hodnotiť.
Diskutujúci odoslaním príspevku potvrdzuje súhlas s Kódexom diskusie
#65232
exekutor - pazravec 65232
orol1 (ID: 3156) | 25% Profesionál
orol1 | 6.5.2017 09:10
politik tvrdi, ze mame 3 mil exekucii a preto sa nemoze 60 tis ludi zamestnat.existuje vsak neaka statistika, neaka evidencia? existuje len uzera a pahltnost a nenazranost exekutora. Kto stanovil, ake maju mat odmeny, ake maju mat zisky? Jedine vychodisko a riesenie, vymahaj dlhy, ale zo vymozenej sumy dostanes svoju spravodlivu odmenu...priklad ...vymoze 100 e, z toho bude mat 80 veritel, 20 exekutor. Pre mna je exekutor uzernik a stat sa na jeho praktiky kludno pozera uz 20 rokov.
#65238
RE: exekutor - pazravec 65238
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 7.5.2017 09:05
... presne tak. Množina kiskovcov.
#65289
RE: exekutor - pazravec 65289
jarmok (ID: 130) | 10% Pokročilý
jarmok | 16.5.2017 09:04
jeden prešovsky exekutor si zaletel v 90.r. na NHL do USA.
#65292
RE: exekutor - pazravec 65292
borec (ID: 3376) | 23% Profesionál
borec | 16.5.2017 14:36
Exekútori sú štátom zriadená, riadená a chránená mafia. Ak nemáš to správne politické krytie a nebudeš odvádzať peniaze tým správnym ľuďom, exekútorom byť nemôžeš.
#65290
65290
Opteron (ID: 5234) | -17% Profesionál
Opteron | 16.5.2017 09:22
K exekutorom nema daleko ani notarske povolanie. Zvlast vypocet odmeny za dedicske konanie sa moze vysplhat do peknych vysok. A pritom ide casto iba o bytik a chcu radovo aj 350-700 euro za udajne narocne konanie vo veci.
#65291
RE: 65291
borec (ID: 3376) | 23% Profesionál
borec | 16.5.2017 14:33
Pri notároch je to trochu iné. Značná časť ich odmeny, ktoré určuje zákon, nie je ich príjmom ale príjmom štátneho rozpočtu. Tu jednoznačne okráda štátna úžera.
Pri exekútoroch je to inak.
#65295
RE: RE: 65295
Opteron (ID: 5234) | -17% Profesionál
Opteron | 17.5.2017 07:23
Co ja viem ak platia DPH tak sa odratava iba DPH. A teda velku cast odmeny si da notar do vrecka, viem o com hovorim, videl som jeho auto. Precitaj si paragraf 23b:

PRVÝ DIEL
Odmena notára za notársku činnosť
§ 1
Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob určenia upravuje táto vyhláška.
§ 2
Výška odmeny za úkony v notárskej činnosti (ďalej len „notársky úkon“) je uvedená v prílohe, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.
§ 3
Ak je za notársky úkon určená odmena podľa ceny, základom odmeny je cena predmetu notárskeho úkonu. Ak je cena predmetu notárskeho úkonu nižšia než cena zistená podľa cenových predpisov, základom odmeny je takto zistená cena.
§ 4
(1) Ak ide o zmluvu o výmene vecí, základom odmeny je cena veci, ktorá je najvyššia. Obdobne tu platí § 3 druhá veta.
(2) Ak je predmetom notárskeho úkonu opakujúce sa plnenie, základom odmeny je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení. Ak ide o plnenie na neurčitý čas, na čas dlhší ako päť rokov alebo na čas života, za jeho cenu sa považuje päťnásobok ceny ročného plnenia. Obdobne sa posudzuje cena práv, ktoré možno vykonávať opätovne.
§ 5
Sadzby odmeny notára podľa § 2 ods. 1 sú určené pevnými sumami alebo percentom z ceny predmetu notárskeho úkonu, a to za jednotlivé notárske úkony, alebo za súhrn notárskych úkonov.
§ 6
(1) Ak ide o notárske úkony časovo náročné, mimoriadne obťažné, väčšieho rozsahu, vyžadujúce si rozsiahle výpočty, použitie cudzieho práva alebo jazyka, o úkony za nepriaznivých okolností, najmä v ťažko prístupných priestoroch, a o úkony, pri ktorých treba zachovať mimoriadnu pozornosť, ak žiadateľ nalieha na okamžité vykonanie úkonu, môže notár po predchádzajúcom upozornení žiadateľa požadovať odmenu primerane zvýšenú, najviac však o 50 %.
(2) Pri notárskych úkonoch, ktoré notár vykonáva na žiadosť účastníka alebo z nevyhnutných dôvodov v čase od 18.00 h do 8.00 h, patrí notárovi odmena zvýšená o 25 %. Pri notárskych úkonoch, ktoré notár vykonáva na žiadosť účastníka alebo z nevyhnutných dôvodov počas soboty, nedele a ostatných dní pracovného pokoja, patrí notárovi odmena zvýšená o 50 %.
(3) Odmenu určenú podľa odseku 1 a odmenu určenú podľa odseku 2 možno zlučovať.
§ 7
Notárovi patrí pomerná časť odmeny za notársky úkon, ak zostal nedokončený bez jeho zavinenia alebo ak nedokončený úkon priniesol účastníkovi prospech.
§ 8
(1) Notárovi nepatrí odmena za notársky úkon, ktorý má jeho zavinením neodstrániteľné vady, ak tieto vady majú za následok neplatnosť právneho úkonu. Odmena nepatrí ani za právny úkon, ktorý nemá predpísanú formu.
(2) Notárovi nepatrí odmena za notársky úkon, ktorým odstránil ním zavinené vady notárskeho úkonu.
§ 9
(1) Notár má popri nároku na odmenu aj nárok na
a) náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov uhradená Notárskej komore Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému a iné),
b) náhradu za stratu času.
(2) Notár sa môže vopred dohodnúť so žiadateľom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu.
(3) Ak sa náhrada cestovných výdavkov nedohodla podľa odseku 2, určí sa podľa osobitných predpisov.3)
DRUHÝ DIEL
Odmena notára za ďalšiu činnosť, odmena správcu dedičstva a odmena za poskytovanie právnych rád a spisovanie iných listín v súvislosti s výkonom notárskej činnosti
Prvý oddiel
Odmena notára za ďalšiu činnosť
Odmena notára ako súdneho komisára
§ 11
Odmena notára ako súdneho komisára (ďalej len „súdny komisár“) za úkony vykonané v konaní o dedičstve, ktoré bolo zastavené alebo v ktorom bolo odmietnuté podanie vo veci samej, je 13 eur.
§ 12
(1) Základom odmeny súdneho komisára za iné úkony vykonané v konaní o dedičstve, ako sú uvedené v § 11, je všeobecná hodnota majetku4) poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve.
(2) Ak je predmetom konania o dedičstve majetok poručiteľa, ktorý sa objavil po právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo konanie o dedičstve skončené, základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v tomto konaní je všeobecná hodnota tohto majetku.4)
(3) Základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v konaní o umorenie listiny je peňažná suma uvedená v návrhu na umorenie listiny.
(4) Ustanovenie § 4 ods. 2 platí obdobne.
§ 13
(1) Odmena uvedená v § 12 ods. 1 a 2 je
z prvých 3 300 eur základu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 2 %,
z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 1 %,
z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 0,7 %,
z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 0,4 %,
z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 0,2 %,
najmenej 23 eur.
Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.
(2) Odmena súdneho komisára za úkony v konaní o umorenie listiny je 1 % z peňažnej sumy uvedenej v návrhu na umorenie listiny, najmenej 33,19 eura, najviac 663,50 eura.
§ 14
(1) Odmenu určenú podľa § 11 alebo vypočítanú podľa § 13 môže súdny komisár primerane zvýšiť, najviac však o 50 %, ak úkony notára boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.
(2) Ak bolo v dedičskom konaní alebo v konaní o umorenie listiny činných viac notárov alebo ak notár vykonal len niektoré úkony, patrí mu podiel odmeny určenej podľa § 11 alebo vypočítanej podľa § 13, prípadne zvýšenej podľa odseku 1, ktorý zodpovedá rozsahu jeho činnosti.
§ 14a
Za vydanie alebo zmenu európskeho osvedčenia o dedičstve4c) patrí notárovi odmena vo výške 66 eur. Za vydanie osvedčeného odpisu európskeho osvedčenia o dedičstve4c) patrí notárovi odmena vo výške 1,99 eura za každú, aj začatú stranu vydaného textu.
Druhý oddiel
Odmena správcu dedičstva
§ 15
Ak je správcom dedičstva notár (ďalej len „správca dedičstva“), základom odmeny je všeobecná hodnota poručiteľovho majetku, na správu ktorého bol správca dedičstva ustanovený. Ustanovenie § 4 ods. 2 platí obdobne.
§ 16
Ak správca dedičstva vykonáva správu poručiteľovho majetku alebo jeho časti štyri mesiace, patrí mu odmena vo výške vypočítanej podľa § 13; ak vykonáva správu kratší alebo dlhší čas, odmena sa mu pomerne zníži alebo zvýši.
§ 17
Odmenu vypočítanú podľa § 16 môže súdny komisár primerane zvýšiť, najviac však o 50 % ak úkony správcu dedičstva pri správe dedičstva boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.
Tretí oddiel
Náhrada niektorých hotových výdavkov súdneho komisára a správcu dedičstva
§ 18
(1) Ak ďalej nie je uvedené inak, súdny komisár a správca dedičstva majú popri nároku na odmenu aj nárok na
a) náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému a iné),
b) náhradu za stratu času.
(2) Súdny komisár a správca dedičstva sa môžu so žiadateľom vopred dohodnúť na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva.
(3) Ak sa náhrada cestovných výdavkov nedohodla podľa odseku 2, určí sa podľa osobitných predpisov.3)
(4) Notár zisťuje všeobecnú hodnotu majetku na účely odmeny na vlastné náklady. Ak v dôsledku odvolania proti výroku o odmene notára vzniknú ďalšie trovy spojené so zisťovaním všeobecnej hodnoty majetku, notár ich znáša v prípade, ak dokazovaním bola zistená všeobecná hodnota majetku nižšia, ako určil notár.
Štvrtý oddiel
Odmena notára za poskytovanie právnych rád a spisovanie iných listín v súvislosti s výkonom notárskej činnosti
§ 18a
Odmena za poskytovanie právnych rád4a) a spisovanie iných listín4b) v súvislosti s výkonom notárskej činnosti je za každú skončenú polhodinu 25 eur, najmenej 15 eur.
TRETÍ DIEL
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 19
(1) Náhrada za stratu času patrí notárovi pri úkonoch vykonávaných mimo jeho sídla alebo mimo miesta konania jeho úradných dní za čas strávený cestou do tohto miesta a späť.
(2) Náhrada podľa odseku 1 je 3,32 eura za každú, aj začatú polhodinu.
§ 20
V odmene notára je zahrnutá aj náhrada za administratívne a iné práce vykonané v súvislosti s notárskymi úkonmi, úkonmi notára v konaní o dedičstve, v konaní o umorenie listiny a v súvislosti s úkonmi správcu dedičstva pri správe dedičstva.
§ 21
Ak nejde o úkony vykonávané na základe poverenia súdu, notár je povinný vydať účastníkovi potvrdenku o zaplatení notárskej odmeny a hotových výdavkov.
§ 22
Základ odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor.
§ 23
Ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí poručiteľa došlo na štátne notárstvo do 31. decembra 1992, odmena notára uvedená v § 13 sa znižuje o 40 %.
§ 23a
(1) Za notárske úkony vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí notárovi odmena podľa doterajších predpisov.
(2) Za úkony notára ako súdneho komisára vykonané v konaní o dedičstve podľa § 12 začatom pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí notárovi odmena podľa doterajších predpisov.
§ 23b
Ak je notár platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady určené podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je notár povinný platiť podľa osobitného predpisu.5)
§ 24
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
#65297
Mňe zaraža 65297
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 17.5.2017 08:09
že ešči žadni exekutor ešči ňeobjavel dluh 12 333 000 € jak pokutu zaňedovoľenu predvoľebnu kampaň našho prezidenta. Tam bi maľi dobre poplatki. Asik dostaľi prikazi z ambsadadoch, že "našho" ňemožno scihac. Tak jak Kaleho podnikom, še vihibaju šicke daňovňicke kontroli.
#70200
Trik na exekutora 70200
VikoTiko | 16.2.2019 00:15

Tento príspevok porušil kódex diskusného fóra , a preto bol odstránený.

#70207
70207
vlkodlak (ID: 5348) | 0% Majster
vlkodlak | 16.2.2019 22:27
...postavic ku muru...

Pridať diskusný príspevok môže len registrovaný a prihlásený používateľ.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK