Štvrtok, 02. december 2021
Meniny má Bibiána | zajtra Oldrich
aktualizované: 4.3.2020

Colný úrad Prešov

Názov / Meno:
Colný úrad Prešov
Právna forma:
iná
Predmet činnosti:
Orgán štátnej správy
Sídlo (adresa):
Kpt. Nálepku 4, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba:
JUDr. Vladimír Pirník
Telefón:
+421 51 7357371, +421 51 7357372, +421 51 7357110
FAX:
+421 51 7357109
E-mail:
WEB:
https://www.financnasprava.sk/

Finančná správa je moderná proklientska inštitúcia. Vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Jej vzniku predchádzalo schválenie reformy colnej správy a daňovej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS.

Colný úrad vykonáva svoju pôsobnosť v územnom obvode, ak § 8 zákona č. 35/2019 Z. z. alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Zoznam colných úradov, ich sídla a územné obvody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.

Colný úrad plní tieto úlohy:

 • rozhoduje a vykonáva úkony vo veciach colného dohľadu a správy spotrebných daní, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak,
 • rozhoduje o zaistení tovaru alebo veci a o zhabaní tovaru alebo veci podľa osobitného predpisu a o zabezpečení a prepadnutí veci podľa osobitného predpisu,
 • rozhoduje o vrátení cla alebo o odpustení cla a o vrátení dane, pri ktorej je správcom dane,
 • povoľuje odklad platenia cla a iné uľahčenia platby cla a povoľuje odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa osobitného predpisu,
 • schvaľuje spôsobilosť dopravných prostriedkov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou,
 • rozhoduje a vykonáva úkony v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov,
 • objasňuje a prejednáva colné priestupky a priestupky podľa osobitných predpisov, odhaľuje a prerokúva colné delikty a iné správne delikty podľa osobitných predpisov, odhaľuje a prerokúva porušenie daňových predpisov v oblasti spotrebných daní, odhaľuje trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti spotrebných daní a zisťuje ich páchateľov,
 • vymáha nedoplatky na cle, nedoplatky pokút a iných platieb vymeraných a uložených podľa colných predpisov a vymáha daňové nedoplatky, peňažné plnenia uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu,
 • vymeriava, vyberá a eviduje clo, vymeriava úroky z omeškania a zabezpečuje splnenie colného dlhu preplatkami na inom cle, vyrubuje a eviduje dane vyberané podľa daňových predpisov a plní ďalšie úlohy ustanovené daňovými predpismi,
 • pátra po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu,
 • pátra po osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie colných predpisov alebo daňových predpisov, vedie boj proti pašovaniu,
 • vykonáva kontrolu po prepustení tovaru,
 • zabezpečuje a vykonáva v odôvodnených prípadoch sprievod osôb, dopravných prostriedkov a tovaru od colného úradu odoslania k colnému úradu určenia,
 • usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov v colnom priestore a zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore vnútrozemskej pobočky colného úradu,
 • zisťuje, či tovar a dopravné prostriedky prestúpili colnú hranicu v súlade s colnými predpismi alebo daňovými predpismi a pri ich porušení prijíma opatrenia,
 • zabezpečuje získavanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ktorý bol prepustený do colného režimu alebo na spätný vývoz, vedie údajovú základňu o dovoze a vývoze tovaru; zabezpečuje získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre štátnu štatistiku o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskou republikou a členským štátom, a s tým súvisiace činnosti,
 • prideľuje colné registračné číslo na účely colného konania, ak deklarantovi alebo jeho zástupcovi nepridelili iné identifikačné číslo príslušné orgány Slovenskej republiky,
 • vykonáva kontrolu podľa osobitných predpisov,
 • informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní,
 • dáva finančnému riaditeľstvu podnety na zabezpečenie jednotného uplatňovania osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 35/2019 Z. z.,
 • plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv v rozsahu poverenia prezidenta,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.

Colný úrad riadi riaditeľ colného úradu. Vnútornú organizačnú štruktúru colných úradov na návrh riaditeľa colného úradu určuje prezident.

Pobočky colného úradu a stanice colného úradu na návrh riaditeľa colného úradu zriaďuje a zrušuje prezident. Pobočky colného úradu a stanice colného úradu sú organizačnými zložkami colného úradu.

Pohraničná pobočka colného úradu je pobočka, prostredníctvom ktorej vykonáva colný úrad svoju pôsobnosť na železničných staniciach, v prístavoch, na letiskách, na poštách a na iných miestach, ak vykonáva vstupný colný dohľad a výstupný colný dohľad; iná pobočka je vnútrozemská pobočka colného úradu.

Colný úrad má procesnú subjektivitu v konaní podľa Trestného poriadku, Civilného sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a koná pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom samostatne v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona. Za colný úrad koná pred súdom riaditeľ colného úradu alebo príslušník finančnej správy poverený riaditeľom colného úradu alebo prezidentom.aktualizované: 4.3.2020
33032
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK