PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/data/2946/danove_riaditelstvo.html

Daňové riaditeľstvo

Databáza / Firmy a organizácie / Inštitúcie / Daňová správa
Názov subjektu:
Daňové riaditeľstvo
Právna forma:
iná
Sídlo (adresa):
Daňové riaditeľstvo Hurbanistov 3 080 01 Prešov
Telefón:
+421 51 7090704
FAX:
+421 51 7088283
WEB:
https://www.financnasprava.sk/

Finančná správa je moderná proklientska inštitúcia. Vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Jej vzniku predchádzalo schválenie reformy colnej správy a daňovej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS.

Daňový úrad vykonáva svoju pôsobnosť v územnom obvode kraja, ak § 6 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Daňový úrad plní tieto úlohy:

Daňový úrad riadi riaditeľ daňového úradu. Vnútornú organizačnú štruktúru daňového úradu na návrh riaditeľa daňového úradu určuje prezident.

Daňový úrad má procesnú subjektivitu v konaní podľa Trestného poriadku, Civilného sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a koná pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom samostatne v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona. Za daňový úrad koná pred súdom riaditeľ daňového úradu alebo príslušník finančnej správy poverený riaditeľom daňového úradu alebo prezidentom.

Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov možno zriadiť pobočky daňového úradu a kontaktné miesta; pobočky daňového úradu a kontaktné miesta na návrh riaditeľa daňového úradu zriaďuje a zrušuje prezident.

 
vytvorené: | čítané: 12434 krát