Piatok, 14. jún 2024
Meniny má Vasil | zajtra Vít
aktualizované: 4.3.2020

Daňové riaditeľstvo

Názov / Meno:
Daňové riaditeľstvo
Právna forma:
iná
Sídlo (adresa):
Daňové riaditeľstvo Hurbanistov 3 080 01 Prešov
Telefón:
+421 51 7090704
FAX:
+421 51 7088283
WEB:
https://www.financnasprava.sk/

Finančná správa je moderná proklientska inštitúcia. Vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Jej vzniku predchádzalo schválenie reformy colnej správy a daňovej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS.

Daňový úrad vykonáva svoju pôsobnosť v územnom obvode kraja, ak § 6 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Daňový úrad plní tieto úlohy:

 • vykonáva správu daní podľa osobitného predpisu,
 • kontroluje platenie správnych poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, vracia správne poplatky zaplatené cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene, ukladá pokuty, vymáha správne poplatky, ktoré sa platia orgánom finančnej správy, a odvádza do štátneho rozpočtu celkovú sumu správnych poplatkov poukázanú inými správnymi orgánmi, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov,
 • vracia súdne poplatky na základe rozhodnutia súdov, orgánov štátnej správy súdov alebo orgánov prokuratúry, odvádza celkovú sumu súdnych poplatkov nimi poukázanú do štátneho rozpočtu z úkonov a konaní pred ich zapojením do centrálneho systému evidencie poplatkov,
 • informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitnom predpise,
 • vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodných zmlúv a osobitných predpisov,
 • poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok a ostatných finančných výkazov predkladaných obcami, účtovných závierok a finančných výkazov predkladaných rozpočtovými organizáciami, príspevkovými organizáciami a ostatnými subjektmi verejnej správy zriadenými alebo založenými obcami a spracovanie ostatných dokumentov, ktoré tieto subjekty ukladajú do registra účtovných závierok,
 • prijíma úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva správu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu,
 • dáva finančnému riaditeľstvu podnety na zabezpečenie jednotného uplatňovania osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.

Daňový úrad riadi riaditeľ daňového úradu. Vnútornú organizačnú štruktúru daňového úradu na návrh riaditeľa daňového úradu určuje prezident.

Daňový úrad má procesnú subjektivitu v konaní podľa Trestného poriadku, Civilného sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a koná pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom samostatne v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona. Za daňový úrad koná pred súdom riaditeľ daňového úradu alebo príslušník finančnej správy poverený riaditeľom daňového úradu alebo prezidentom.

Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov možno zriadiť pobočky daňového úradu a kontaktné miesta; pobočky daňového úradu a kontaktné miesta na návrh riaditeľa daňového úradu zriaďuje a zrušuje prezident.

aktualizované: 4.3.2020
13415
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK