Sobota, 20. júl 2024
Meniny má Iľja, Eliáš | zajtra Daniel

14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Primátor mesta Prešov Ing. František Oľha podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,

ktoré sa uskutoční

26. júna 2024 (streda) so začiatkom o 9.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Priamy prenos môžete sledovať prostredníctvom TV7 na týchto odkazoch:

dopoludnia: https://www.youtube.com/watch?v=cpRpB8o2_mI

popoludní: https://www.youtube.com/watch?v=W6QNoxk7SZE

 

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. František Oľha, primátor mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2024 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

3. Prechod materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na právnu subjektivitu. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

4. Zmeny a doplnky č.18/2024 Územného plánu mesta Prešov. Predkladá: Ing. arch. Patrik Panda, hlavný architekt mesta

5. Dopravno-inžinierske posúdenie napojenia lokality Kráľova hora na cestnú sieť. Predkladá: Ing. arch. Patrik Panda, hlavný architekt mesta

6. Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

7. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 2. polrok 2023. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

8. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2024. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

10. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov a návrh na doplnenie plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026. Predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci odboru rozvojových aktivít MsÚ

11. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023 a hodnotiaca správa. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

12. Návrh na schválenie investičného úveru 2024. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

13. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/Z/2024 rozpočtu. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

14. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie Park kultúry a oddychu za rok 2023. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

15. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2023. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

15.01. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť

15.02. Technické služby mesta Prešov, a. s.

15.03. Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s. r. o.

15.04. PREŠOV REAL, s. r. o.

15.05. Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.

15.06. FC TATRAN Prešov, a. s.

15.07. FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.

15.08. SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov

16. Správa o činnosti a hospodárení Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov, n. o. (v skratke RIA, n. o.) za rok 2023. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

17. Návrh na zmenu zakladateľských dokumentov Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov, n. o. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

18. Návrh na zmenu zakladateľských dokumentov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

19. Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

20. Návrhu na schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

21. Návrhu na schválenie dodatkov k zmluve o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

22. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

22.01. Návrh na schválenie MP – odkúpenie – cyklochodník Bajkalská

22.02. Návrh na schválenie MP – odkúpenie – ul. Duklianska

22.03. Návrh na schválenie MP – zámer predaja – PP – ul. Vansovej

22.04. Návrh na schválenie MP – zámer predaja – OVS – obec Lipovce

22.05. Návrh na zrušenie uzn. MsZ č. 442/2020 zo dňa 28. 10. 2020

22.06. Návrh na neschválenie MP – zámer predaja – PP – ul. Levočská

22.07. Návrh na neschválenie MP – zámer predaja – PP – Rúrky západ

23. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

23.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Štúrova

23.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Pekná

23.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámena – ul. Nábrežná

23.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámena – Vydumanec, Haniska, ul. Petrovianska

23.05. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – prenájom – Jazdecký areál

23.06. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – prenájom – pozemky pod existujúcimi prístreškami MHD v meste Prešov

23.07. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Lomnická

23.08. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Jarková

23.09. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Cemjata

23.10. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uzn. MsZ č. 440/2024 zo dňa 21.2.2024 – predaj – ul. Soľná

23.11. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uzn. MsZ č. 429/2024 zo dňa 21.2.2024 – predaj – ul. Sabinovská

24. Informatívna správa k nájmom nebytových priestorov s nájomným nižším ako trhové nájomné. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

25. Výzva na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

26. Návrh na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci odboru rozvojových aktivít MsÚ

27. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Prešov. Predkladá: PaedDr. Jozef Smetana, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

28. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 530/2021 zo dňa 7. 4. 2021 k poslaneckému návrhu RNDr. Zuzany Bednárovej, PhD. – revitalizácia ihriska v areáli ZŠ Mukačevská. Predkladá: Ing. Dagmar Vojteková, vedúca odboru životného prostredia MsÚ

29. Rôzne.

30. 14.00 hod. – Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

31. 16.00 hod. – Vystúpenie obyvateľov mesta a požiadavky poslancov mestského zastupiteľstva.

32. Záver.

Mohlo by Vás zaujímať
Preventívne protipožiarne kontroly v Prešove
Mesto Prešov informuje občanov, že od 15. júla 2024 do 6. decembra 2024 budú podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi na území mesta Prešov vykonávané preventívne protipožiarne kontroly. Pracovníci vykonávajúci kontrolu sa preukážu osobitným poverením.
Špeciálne umývacie vozidlo na smetné nádoby už aj v Prešove
Technické služby mesta Prešov, a.s. pravidelne obnovujú svoj vozový park, do ktorého pribudla novinka, a to špeciálne vozidlo na umývanie nádob, a to nielen nádob na kuchynský odpad, ale aj nádob na zmesový komunálny odpad. Na Slovensku je len 10 kusov takýchto vozidiel.
Dni dobrej správy v Prešove
Združenie Aglow Slovakia pozýva malých aj veľkých na Dni dobrej správy, ktoré sa uskutočnia v dňoch 23. až 27. júla v Prešove.
Mesto vyhlasuje verejnú súťaž na zastávkové prístrešky MHD
Prešovská radnica spúšťa obchodnú verejnú súťaž na nájomcu pozemkov pod zastávkovými prístreškami MHD. Ide o pozemky pod 105 prístreškami a 52 kusov samostatne stojacich reklamných prvkov, takzvaných citylightov. Súťaž má priniesť najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme na najbližších 15 rokov.
Pán Ján Slávik oslávil 104. narodeniny
24. júna 2024 sa dožil krásneho životného jubilea výnimočný pedagóg a zanietený turista, Ján Slávik. K 104. narodeninám mu všetko najlepšie a najmä veľa zdravia prišiel osobne popriať aj viceprimátor mesta Prešov Peter Krajňák.
#PrešovUnlimited: Oslava umenia a dialógu pre nádej
Delegácia vlády Katalánska v strednej Európe a mesto Prešov vás pozývajú od 17. júla do 11. augusta na jedinečný projekt kultúrnej výmeny: #PrešovUnlimited, ktorý sa uskutoční v Mestskej galérii Caraffka. Cieľom tejto iniciatívy je podporiť vzájomné porozumenie a uznanie prostredníctvom médií a dialógu, čo je metóda vyvinutá európskou umelkyňou Beate Winkler.
Prešov zdobí viac ako 10 000 letničiek a trvaliek
Prešov hrá pestrými farbami vysadených letničiek a trvaliek. Tento rok naše mesto zdobí viac ako 10 000 kusov.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK