Pondelok, 20. máj 2024
Meniny má Bernard | zajtra Zina

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Primátor mesta Prešov Ing. František Oľha podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,

ktoré sa uskutoční

24. apríla 2024 (streda) so začiatkom o 9.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Priamy prenos môžete sledovať prostredníctvom TV7 na týchto odkazoch:

dopoludnia: https://youtu.be/f8o7a9Ikq6Y
popoludní: https://youtu.be/1MCeQVjAsY8

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. František Oľha, primátor mesta Prešov

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2024 o správe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Prešov. Predkladá: Ing. Dagmar Vojteková, vedúca odboru životného prostredia MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prešov. Predkladá: Ing. Dagmar Vojteková, vedúca odboru životného prostredia MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2024, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov. Predkladá: Mgr. Eva Kakaščíková, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2024 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2024 o zákaze umiestnenia herní na území mesta Prešov. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

7. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/Z/2024. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

8. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

9. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 4. štvrťrok 2023. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

10. Zmeny v členstve v komisiách MsZ mesta Prešov, vo výboroch mestských častí a návrh na poverenie poslanca/poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Prešov ako sobášiaceho/sobášiacej na obradoch uzavretia manželstva v meste Prešov do konca prebiehajúceho volebného obdobia rokov 2022 – 2026. Predkladá: JUDr. Valéria Krenická, poverená riadením odboru vnútornej správy MsÚ

11. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11.01 Návrh na schválenie MP – odkúpenie – ul. Wolkerova
11.02 Návrh na schválenie MP – odkúpenie – ul. Bjӧrnsonova
11.03 Návrh na schválenie MP – predaj – Lipovce
11.04 Návrh na schválenie MP – predaj – ul. Masarykova
11.05 Návrh na schválenie MP – predaj – PP – ul. Prostějovská
11.06 Návrh na schválenie MP – zámer predaja – PP – ul. Pionierska
11.07 Návrh na schválenie MP – zámer predaja – OVS – ul. MDŽ
11.08 Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia MsZ č. 177/2023 zo dňa 28. 6. 2023 – zámer predaja – NP – OVS – ul. Ďumbierska 20
11.09 Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia MsZ č. 178/2023 zo dňa 28. 6. 2023 – zámer predaja – NP – OVS – ul. Ďumbierska 30–32
11.10 Návrh na neschválenie MP – zámer predaja – PP – ul. Sídlisko duklianskych hrdinov
11.11 Návrh na schválenie MP – zámer prenájmu – OVS – pozemky na výstavbu prístreškov MHD v meste Prešov
12. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.01 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer prenájmu – pozemky pod existujúcimi prístreškami MHD v meste Prešov
12.02 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer prenájmu – Jazdecký areál
12.03 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Tatranská
12.04 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Štúrova
12.05 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Pekná
12.06 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny – ul. Budovateľská
12.07 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny – ul. Nábrežná, ul. Športová
12.08 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámena – ul. Horárska
12.09 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Stavbárska (4 m2 )
12.10 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Stavbárska (11 m2 )
12.11 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Solivarská
12.12 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Čajkovského
12.13 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zrušenie uzn. MsZ č. 62/2023 zo dňa 22.2.2023 – predaj – ul. Tokajícka
13. Návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

14. Návrh na zmenu uznesenia č. 606/2021 − financovanie nákupu autobusov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

15. Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v právnických osobách majetkovou účasťou mesta Prešov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

15.01 Návrh na vymenovanie konateľa obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb Prešov, s.r.o.
15.02 Návrh na vymenovanie riaditeľa obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť.
15.03 Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v právnických osobách s majetkovou účasťou mesta Prešov.
16. Prevod obchodného podielu obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

17. Informatívna správa o prebiehajúcej výstavbe futbalového štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

18. Prerokovanie petície proti výstavbe apartmánového domu Bélier na Dilongovej ulici. Predkladá: Ing. arch. Patrik Panda, vedúci odboru hlavného architekta mesta

19. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2023. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

20. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta Prešov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

21. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry v meste Prešov v roku 2024. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

22. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2024. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

23. Návrh na vydanie súhlasu k zaradeniu Súkromnej základnej umeleckej školy Šarišan & Šarišanček do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

24. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 255/2023 zo dňa 20. 9. 2023. Predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci odboru rozvojových aktivít MsÚ

25. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci odboru rozvojových aktivít MsÚ

26. Rôzne.

27. 14.00 hod. − Interpelácie.

28. 16.00 hod. – Vystúpenie obyvateľov mesta a požiadavky poslancov mestského zastupiteľstva.

29. Záver.

Mohlo by Vás zaujímať
Mesto Prešov odporúča občanom aktivovať si elektronickú schránku na doručovanie
Mesto Prešov bude aj v tomto roku doručovať niektoré rozhodnutia prostredníctvom Centrálneho Úradného doručovania (CÚD). Ide o rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Predpokladaný termín vydávania a expedície rozhodnutí je koniec mesiaca apríl a mesiac máj.
Okresné hasičstvo oslavuje storočnicu
Hasiči v prešovskom regióne pomáhajú ľuďom už celé jedno storočie. Toto významné výročie si pripomenú už 5. mája 2024 od 11.00 hod. na Hlavnej ulici v Prešove.
Tour de Prešov po prestávke opäť štartuje
Aj Prešov má svoju Tour. Po prestávke sa 1. mája 2024 obľúbené cyklistické podujatie vracia do ulíc nášho mesta. Pripravené je množstvo noviniek.
Zmena prevádzky verejných toaliet v Prešove
Mesto Prešov informuje občanov o zmene prevádzky verejných toaliet od 1. mája 2024. Pre občanov budú k dispozícii verejné toalety na Floriánovej ulici.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK