Streda, 28. február 2024
Meniny má Zlatica | zajtra

Mesto Prešov prijíma žiadosti o umiestnenie letných terás

Mesto Prešov zverejňuje oznam o umiestnení sezónnych letných exteriérových sedení a terás na letnú sezónu 2024 na celom území mesta Prešov. Žiadosti je potrebné doručiť čo najskôr.

Odbor dopravy MsÚ Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií (cestný správny orgán), vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa § 3 ods. 2 zákona NR SR Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje všetkým záujemcom o umiestňovanie sezónnych letných exteriérových sedení a terás pre poskytovanie služieb občanom a návštevníkom mesta Prešov pre letnú sezónu 2024, aby si žiadosť podali minimálne 30 dní pred požadovaným termínom užívania verejného priestranstva na území mesta Prešov.

Žiadosť podlieha schvaľovaciemu procesu v zmysle zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a zákona NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií je možné podať prostredníctvom Klientskeho centra na Jarkovej ulici č. 26 v Prešove.

K žiadosti je potrebné priložiť všetky požadované aktuálne podklady (pôdorysný nákres plochy záberu verejného priestranstva s rozmermi v kótach, pôdorysné rozmiestnenie stolov a stoličiek v rámci plochy exteriérového sedenia, pohľady umiestnenia celej terasy, fotodokumentáciu mobiliáru (stolov, stoličiek, slnečníkov, stojanov na slnečníky, mobilnej zelene v črepníkovej forme, následne uviesť počet stolov, stoličiek, slnečníkov v zmysle uvedenej žiadosti).

Žiadatelia, ktorí budú chcieť umiestniť exteriérové sedenie a terasu na území mesta Prešov:

  • od 01. 04. 2024 - musia podať žiadosť najneskôr do 29. 02. 2024,
  • od 01. 05. 2024 - musia podať žiadosť najneskôr do 31. 03. 2024,
  • od 01. 06. 2024 - musia podať žiadosť najneskôr do 30. 04. 2024.
Umiestnenie exteriérových sedení na území mesta Prešov je povolené pre zariadenia spoločného stravovania (gastro prevádzky a kaviarne) od 01. 04. 2024 do 11. 11. 2024. Prenosné a dočasné zariadenia sezónnych letných exteriérových sedení a terás sa umiestňujú len do 11. 11. 2024 z dôvodu realizácie zimnej údržby.

Podmienkou pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii, alebo povolenia na osobitné užívanie (záberu) verejného priestranstva na umiestnenie sezónnych letných exteriérových sedení a terás na plochách - pešia zóna, námestia, chodníky, spevnené plochy vo vlastníctve mesta v Pamiatkovej rezervácii Prešov a jej dotknutom ochrannom pásme pre letnú sezónu 2024, je, že žiadatelia musia k žiadosti doložiť posledne právoplatné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

Žiadatelia o umiestnenie sezónnych letných exteriérových sedení a terás na súkromných pozemkoch pre letnú sezónu 2024 musia požiadať o vyjadrenie Mesto Prešov, Odbor hlavného architekta mesta a v Pamiatkovej rezervácii Prešov a jej dotknutom ochrannom pásme požiadať o stanovisko Krajský pamiatkový úrad v Prešove.

Všetky novovzniknuté prevádzky majú povinnosť umiestnenie exteriérových sedení a terás nahlásiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove v zmysle vyhlášky MZ SR Č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov.

Každá novovzniknutá prevádzka má povinnosť oznámiť zriadenie prevádzky na príslušnom živnostenskom úrade v zmysle zákona NR SR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Exteriérové sedenia a terasy sa nepovol'ujú na plochách verejnej zelene.

Odbor dopravy vydá povolenie na umiestnenie exteriérového sedenia až po doložení všetkých kladných stanovísk dotknutých orgánov a všetkých podkladov k požadovanej žiadosti. Žiadatelia môžu umiestniť exteriérové sedenia a terasy až na základe súhlasu vlastníka plôch - vydaného právoplatného rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii, resp. povolenia na záber verejného priestranstva na území mesta.

Vyrubenie dane za záber verejného priestranstva je určené v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením (VZN) mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach, v znení neskorších zmien a doplnkov. Sadzba za umiestnenie letných terás je na Hlavnej ulici 0,10 €/m2 na deň. Na ostatných uliciach a plochách mesta je to 0,19 €/m2 na deň (m2 x sadzba dane x počet dní = výpočet/daň). Žiadatelia o umiestnenie exteriérových sedení a terás musia mať vyrovnané všetky pohl'adávky voči mestu Prešov.

Mohlo by Vás zaujímať
Fašiangové slávnosti sa vracajú do centra Prešova
Mesto Prešov a PKO Prešov chystajú fašiangové slávnosti, ktoré si tento rok môžete užiť naplno. Centrum mesta ožije už 9. februára 2024 (piatok) folklórnym fašiangovým sprievodom, ktorý vyvrcholí fašiangovou veselicou, inšpirovanou ľudovými tradíciami.
Do pešej zóny je vjazd autom bez povolenia zakázaný
Mesto Prešov upozorňuje vodičov motorových vozidiel na neoprávnené vjazdy do peších zón a do priestoru zóny s dopravným obmedzením.
Mesto Prešov upozorňuje na zákaz umiestňovania nelegálnych reklamných bannerov a plagátov
Mesto Prešov žiada fyzické a právnické osoby, ktoré bez povolenia umiestňujú rôzne typy reklamných pútačov na území mesta Prešov, aby ich bezodkladne odstránili. Za nelegálne umiestňovanie reklamných bannerov a plagátov na území mesta Prešov môže byť zodpovednej osobe uložená pokuta.
O dotáciu pre kultúru, šport a sociálnu oblasť môžete požiadať do 1. marca 2024
Mesto Prešov zverejňuje výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a v sociálnej oblasti. O dotáciu pre kultúru, šport a sociálnu oblasť môžete požiadať do 1. marca 2024 (vrátane).
Mesto pozýva na verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu
Prešovská radnica rozbieha participatívny rozpočet. Verejnosť pozýva na prvé pracovné stretnutie, na ktorom odznejú najdôležitejšie informácie pre žiadateľov o podporu projektu.
O dotáciu pre kultúru, šport a sociálnu oblasť môžete požiadať do 1. marca 2024
Mesto Prešov zverejňuje výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a v sociálnej oblasti. O dotáciu pre kultúru, šport a sociálnu oblasť môžete požiadať do 1. marca 2024 (vrátane).
Prešov má unikátnu aplikáciu pre väčšiu bezpečnosť občanov
Príslušníci Mestskej polície Prešov majú ako prví na Slovensku k dispozícii výnimočnú aplikáciu - portál Bezpečie, ktorý im umožní občanom ešte rýchlejšie pomôcť.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK