PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/20533/vyzva_na_volby_clenov_rady_skoly.html

Výzva na voľby členov rady školy

Radám školy pri MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov končí funkčné obdobie v období marec – júl 2024. Mesto Prešov preto zverejňuje výzvu na voľby členov rady školy. Voľby zabezpečia riaditelia jednotlivých škôl.

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. Z uvedeného radám školy pri MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prešov končí funkčné obdobie v období marec – júl 2024.

Mesto Prešov, zastúpené primátorom mesta Ing. Františkom Oľhom v zmysle § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje a zverejňuje

VÝZVU na voľby členov rady školy

pri materských školách, základných školách, základných umeleckých školách a pri centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

V súlade s ustanovením § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, voľby členov rady školy zabezpečia riaditelia škôl, ktorí zároveň určia miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

O počte delegovaných zástupcoch zriaďovateľa rozhodne zriaďovateľ, teda mesto Prešov. Voľby do rady školy je potrebné uskutočniť najneskôr do konca volebného obdobia súčasnej rady školy.

 
22.1.2024 | Autor: Mesto Prešov | Mesto Prešov | čítané: 392 krát