Piatok, 14. jún 2024
Meniny má Vasil | zajtra Vít

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Primátor mesta Prešov podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,

ktoré sa uskutoční
20. septembra 2023 (streda) so začiatkom o 9:00 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Priamy prenos môžete sledovať tu:

dopoludnia - https://youtu.be/IJLag4HUluc

popoludní - https://youtu.be/iImMYtu3SOk

večer - https://youtu.be/5AQwvOvEi9E

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. František Oľha, primátor mesta

2. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za 1. polrok 2023. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/Z/2023. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk vo vlastníctve mesta Prešov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

5. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 1. štvrťrok 2023. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

6. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

7. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

8. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

9. Návrh na zlúčenie spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s. r. o. , so spoločnosťou Technické služby mesta Prešov a. s. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

10. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2022. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11. Založenie Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov, n.o. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12. Plán dopravnej obslužnosti v meste Prešov ‒ vymedzenie predmetu zákazky. Predkladá: Ing. Viliam Hrubovčák, vedúci odboru dopravy MsÚ

13. Harmonogram zavedenia množstvového zberu komunálnych odpadov v podmienkach mesta Prešov. Predkladá: Ing. Dagmar Vojteková, vedúca odboru životného prostredia MsÚ

14. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 872/2022 zo dňa 6. 7. 2022 a zmenu uznesenia MsZ č. 618/2021 zo dňa 23. 6. 2021. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru rozvojových aktivít MsÚ

15. Prerokovanie „Petície za upokojenie dopravy, opravu komunikácií a zlepšenie bezpečnosti na uliciach Terchovská, Za kalváriou a Dúhová". Predkladá: Ing. Viliam Hrubovčák, vedúci odboru dopravy MsÚ

16. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Predkladá: Ing. Janka Nemcová, PhD. , poverená riadením oddelenia riadenia projektov MsÚ

17. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 887/2022 zo dňa 14. 9. 2022 k poslaneckému návrhu Ing. Svetlany Pavlovičovej, MBA na zriadenie komunitného centra v nebytových priestoroch Námestie Kráľovnej pokoja č. 3 v Prešove. Predkladá: Mgr. Eva Kakaščíková, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

18. Rôzne.

19. 14.00 hod. − Interpelácie.

20. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

21. Záver.

Mohlo by Vás zaujímať
Prešovský trojičný jarmok opäť prinesie týždeň plný remesiel, folklóru a chutného jedla
Park kultúry a oddychu a mesto Prešov aj tento rok spoločne pripravili tradičný Prešovský trojičný jarmok v centre mesta, ktorý prenesie návštevníkov k svojim koreňom, ľudovej kultúre a remeslám.
Hviezdy Prešova zažiarili na pódiu
Veľkolepý Deň detí plný zábavy si mohli najmenší Prešovčania naplno užiť v Záhrade umenia vo štvrtok 30. mája 2024. Odmenení boli aj najlepší žiaci prešovských základných škôl v projekte Hviezdy Prešova.
Prešovská MHD vás odvezie na Posádkový deň detí
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. informuje cestujúcich, že v piatok 31. mája mimoriadne posilní spoje k letisku v Nižnej Šebastovej. Pre všetky deti a ich rodičov je pripravený Posádkový Deň detí.
Európske mesto športu: na Prešov sa pozrela zahraničná delegácia
Na tri dni do Prešova zavítala delegácia, ktorá bude posudzovať kandidatúru Prešova na titul Európske mesto športu. Jej úlohou bolo zmapovať sieť prešovských športovísk a vypočuť si obhajobu mesta ku kandidatúre. Zaujímali sa aj o možnosti športovania pre najmenších i dôchodcov.
Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) v spojení s § 12 ods. 1 prvá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátor mesta Prešov František Oľha
Prešov sa pripravuje na množstvový zber komunálneho odpadu
V meste Prešov sa vôbec prvýkrát v histórii zavedie množstvový nevážený zber komunálneho odpadu. Týkať sa bude obyvateľov mesta vlastniacich rodinné domy. Títo Prešovčania si tak budú môcť zvoliť z viacerých druhov objemov smetných nádob a frekvencie, ako často im prídu smeti zbierať. Nový systém mestu prinesie väčšiu efektivitu nakladania s odpadmi a predpokladá sa aj pozitívny dopad na ekológiu.
Poznáme laureátov verejných ocenení mesta Prešov za rok 2023
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Prešove sa opäť nieslo v noblesnej atmosfére oceňovania výnimočných osobností, ktoré si prevzali verejné ocenenia mesta Prešov. Po siedmykrát v histórii mesta boli odovzdané všetky verejné ocenenia - Cena mesta Prešov, Cena primátora mesta, Opálové zrnko a Čestné občianstvo mesta Prešov.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK