PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/20187/mesto_presov_prijima_ziadosti_o_umiestnenie_letnych_teras.html

Mesto Prešov prijíma žiadosti o umiestnenie letných terás

Radnica zverejňuje oznam o umiestnení sezónnych letných exteriérových sedení a terás na letnú sezónu 2023 na celom území mesta Prešov. Žiadatelia musia mať voči mestu vyrovnané všetky pohľadávky.

Mesto Prešov oznamuje všetkým záujemcom o umiestňovanie exteriérových sedení a terás pre letnú sezónu 2023, aby si žiadosť podali minimálne 30 dní pred požadovaným termínom užívania verejného priestranstva. Žiadosť totiž podlieha schvaľovaciemu procesu v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Žiadosť o povolenie je možné podať prostredníctvom Klientskeho centra MsÚ v Prešove na Jarkovej ulici č. 26 v Prešove. K žiadosti je potrebné priložiť všetky aktuálne požadované podklady, t.j. pôdorysný nákres plošného záberu verejného priestranstva s patričnými kótami, vizualizačný pohľad, fotodokumentáciu zariadenia, uviesť počet stolov, stoličiek či slnečníkov podľa žiadosti.

Formulár žiadosti sa nachádza na webe mesta Prešov: https://www.presov.sk/povolenie-na-zvlastne-uzivanie-miestnych-komunikacii-umiestnovanie-prenosnych-a-docasnych-zariadeni-na-plochach-vo-vlastnictve-mesta-presov-clanok/mid/312997/.html

V prípade, že sa letné exteriérové sedenie alebo terasa nachádza v Pamiatkovej rezervácii Prešov a jej dotknutom ochrannom pásme, je ku všetkým novým prevádzkam potrebné doložiť aj súhlasné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Prešove s podmienkami pre umiestnenie sezónneho letného exteriérového sedenia.

Rozhodnutie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií alebo povolenie na osobitné užívanie (záber) verejného priestranstva na území mesta Prešov na pešej zóne, námestiach, chodníkoch či spevnených plochách vo vlastníctve mesta Prešov vydáva v zmysle platnej legislatívy Odbor dopravy MsÚ Prešov, vykonávajúci kompetencie cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie, v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

O povolenie umiestnenia sezónnych letných exteriérových sedení a terás v Pamiatkovej rezervácii Prešov a jej dotknutom ochrannom pásme na súkromných pozemkoch je potrebné požiadať Krajský pamiatkový úrad v Prešove, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove a Odbor hlavného architekta mesta MsÚ Prešov.

Sadzby za umiestnenie letných terás znížilo mesto Prešov ešte pred vypuknutím pandémie ako ústretový krok voči podnikateľom. Na troch najžiadanejších uliciach v centre mesta poplatok klesol smerom nadol. Na Hlavnej ulici z 0,33€/m² na 0,10€/m² na deň. Na Metodovej a Floriánovej ulici klesol poplatok z 0,33€/m² na 0,19€/m² na deň. Počas obdobia pandémie ochorenia COVID-19 mesto Prešov odpustilo prevádzkovateľom letných terás poplatky za ich umiestnenie.

Sezónne letné exteriérové sedenia a terasy sa umiestňujú len do 30. októbra 2023, a to z dôvodu zimnej údržby na týchto plochách. Sezónne zariadenia sa môžu umiestňovať až na základe vydaného právoplatného rozhodnutia, resp. povolenia a súhlasu vlastníka plôch. Žiadatelia o umiestnenie exteriérových sedení a terás musia mať voči mestu Prešov vyrovnané všetky pohľadávky.

 
15.3.2023 | Autor: Mesto Prešov | Mesto Prešov | čítané: 811 krát