PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/20176/presovski_hasici_v_roku_2022_zasahovali_pri_viac_ako_stovke_poziarov.html

Prešovskí hasiči v roku 2022 zasahovali pri viac ako stovke požiarov

Hasiči z OR HaZZ v Prešove v uplynulom roku zasahovali pri mnohých požiaroch, pričom väčšina z nich vznikla neuváženým vypaľovaním trávnatých porastov. Hasiči apelujú na dodržiavanie bezpečnosti pri zaobchádzaní s ohňom a upozorňujú na hroziace pokuty.

Požiare spôsobujú každoročne veľké materiálne aj ekologické škody, pričom obnova, napríklad lesného prostredia, je dlhodobým procesom.

V roku 2022 v okrese Prešov zasahovalo OR HaZZ v Prešove pri 98 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí, čo je o až 77 požiarov viac ako v roku 2021. V 54 prípadoch bolo príčinou vzniku požiarov vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov.

V okrese Sabinov išlo o 104 požiarov, čo je o 46 požiarov viac ako v roku 2021. V 71 prípadoch bolo príčinou vzniku požiarov vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov.

V lesnom hospodárstve neboli zaznamenané žiadne lesné požiare.

Za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, môže byť uložená pokuta až do výšky 331 eur.

Zakázané je:

-fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
-vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
-zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Fyzická osoba je povinná:

-dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
-dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
-oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve,
-zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov,

-dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť,
-umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonávanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov,
-zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi.

Aktuálne informácie v priebehu celého roka o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru nájdete na stránke https://www.minv.sk/?hasici-zachranari

Zdroj: www.presov.sk

 
2.3.2023 | Autor: Mesto Prešov | Polícia a záchranné zložky | čítané: 779 krát