Utorok, 28. november 2023
Meniny má Henrieta | zajtra Vratko

Od 7. septembra sa v Prešove začína jesenné upratovanie

Jesenné upratovanie v Prešove potrvá od 7. septembra do 28. septembra 2022. Prešovčania môžu do 126 veľkoobjemových kontajnerov vkladať objemný odpad z domácností.

Počas jesenného upratovania v meste Prešov bude pristavených celkom 126 ks veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len „VOK“).

VOK-y  budú pristavované do doby naplnenia, resp. max. na dobu 48 hodín.

V prípade naplnenia VOK-u alebo poskytnutia informácií, kontaktujte dispečera TSmP, a.s., p. Bajusa na tel. číslach 051 / 773 29 20 alebo 0918 877 791 alebo bezplatnú infolinku 0800 500 012.

Do rozmiestnených VOK-ov  je možné VKLADAŤ :

 • objemný odpad z domácností (nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu, ... )

Vedľa VOK- u je možné uložiť konáre.

Do rozmiestnených VOK-ov  N E V K L A D A Ť :

 • pneumatiky, elektroodpad (chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače, ...),
 • nebezpečný odpad ( akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb, ...),
 • drobný stavebný odpad,
 • textil,
 • oleje a tuky, 
 • oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a neobalových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov – t.j. obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov, kovov, skla a kompozitných obalov na báze lepenky ( kartónové krabice, detské vaničky ...),
 • biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, zvyšky ovocia a zeleniny, ... ).  

Takýto odpad môžu občania odovzdať a uložiť na zberných dvoroch TSmP, a.s. na uliciach -  Bajkalská 33 a Jesenná 3, okrem textilu a kníh, ktoré je možné odovzdať len na zbernom dvore na Bajkalskej 33.

---

Harmonogram

pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK)  v meste Prešov

JESENNÉ UPRATOVANIE 2022

    ZBER  OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 07.09.2022 do 28.09.2022

 

I. cyklus    07.09.2022 - 08.09.2022  (ukončenie piatok ráno 09.09.2022)    

Lokalita Šidlovec a Dúbrava                      

 • K Okruhliaku - Pod dubom                          
 • Šidlovská 19                                                 
 • Jahodová 37                                                  
 • Orgovánová 38 -  na okraj cesty ku lesu                  
 • Jánošíkova 36A -  parkovisko pri COOP Jednota   
 • Ružová 2                                                       
 • Dúbravská - konečná MHD                         

           

Lokalita Rúrky                                            

 • Na  Rúrkach - obratisko MHD                     
 • Na Rúrkach 16          

                                               

Lokalita Vydumanec-Cemjata                  

 • Vydumanec - prvá zastávka MHD               
 • Cemjata – Jelenia                                         

           

Lokalita Sídlisko II                                     

 • M. Čulena 48                                                
 • Odborárska - pred ZŠ                       
 • Nábrežná - v blízkosti tenisových kurtov     

 

Celkom pristavených 14 ks VOK-ov

 

II. cyklus                 08.09.2022 -  09.09.2022  (ukončenie sobota ráno 10.09.2022)    

       

Lokalita Sídlisko II                                     

 • Čsl. armády 9 - 15 - vnútroblok                               
 • Októbrová - ZŠ Československej armády - plocha zelene              
 • Októbrová 32 - parkovisko pri ZUŠ                        
 • Kollárova -  konečná MHD                          
 • Horárska 1                                                    
 • Fučíkova 9 - plocha zelene (trojuholník)                 
 • Pod Kalváriou -  pri Exercičnom dome       
 • Pod Kamennou baňou -  oproti č. 23                       
 • Turistická  -  k objektu trafostanice              

 

Lokalita Mesto                                            

 • Sídlisko duklianskych hrdinov 10                
 • Záhradná 37-Levočská 19-25 vnútroblok

 

Celkom pristavených  11 ks VOK-ov

 

III. cyklus                12.09.2022  - 13.09.2022  (ukončenie streda ráno 14.03.2022)    

 

Lokalita Mesto         

 • 17. novembra 78 - 94                                    
 • 17. novembra  98 - 114 vnútroblok                
 • 17. novembra  162 - 164                              
 • Sedliackeho povstania -  parkovisko            
 • križovatka Železničiarska - Záborského      
 • križovatka T. Ševčenka - Štefánikova
 • T. Ševčenka 19          
 • T. Ševčenka 22-24                                        
 • Zápotockého  3- 5                                         
 • Kúpeľná 7 - 9                                               
 • Pavlovičovo námestie 42 -  parkovisko        
 • Pavlovičovo námestie 29  -  za BD              
 • Štúrova 19 - 21 -  vnútroblok            
 • Grešova 16 - Vajanského 2 – v podchode   

           

Celkom pristavených 14 ks VOK-ov                     

 

IV. cyklus                14.09.2022  - 15.09.2022  (ukončenie piatok  ráno 16.09.2022)    

 

Lokalita Mesto

 • K Starej tehelni 
 • Sabinovská - Kotrádova - roh ulice              
 • križovatka  Jesenského - Bezručova            
 • Bezručova 8                                                  
 • križovatka Janouškova - Mudroňova
 • Janouškova 7 - 17                                         
 • Wolkerova  13                                              
 • križovatka Krížna - Západná                        
 • Vodárenská 20                                              
 • križovatka Burianova - Moyzesova              
 • Šafárikova  21 - Rumanova 11                     
 • Moyzesova -  parkovisko za Vežou
 • Lesík delostrelcov -  K amfiteátru 3 -  roh parku       
 • Plzenská 13 - 17  - pri stojisku kontajnerov         

 

Celkom pristavených 14 ks VOK -ov                     

 

V. cyklus    19.09.2022  -  20.09.2022  (ukončenie streda ráno 21.09.2022)    

            

Lokalita Nižná Šebastová                          

 • Slanská 37 - 39                                                                     
 • Slanská 18 - pri kaštieli                                
 • Slanská oproti č. 121                                           
 • Vodná – Potočná                                          
 • Rybárska - koniec slepej ulice                          
 • Nová 28                                                        
 • Družstevná 21                                              
 • Pažica 3                                                        
 • Poľná -  pri transformátore                           

 

Lokalita Sídlisko Šváby                             

 • Janáčkova 2                           
 • Royova - Soľná - za ZŠ Važecká                                         
 • Urxova - koniec ulice pri cintoríne
 • Lomnická 10 -  plocha zelene pri bočnej stene BD             
 • Švábska - za KPC - pri stojisku kontajnerov                                     
 • Švábska 51                                                   
 • Jiráskova - Suchoňova                                                         

 

Spolu pristavených 16 ks  VOK-ov                       

 

VI. cyklus              20.09.2022  -  21.09.2022   (ukončenie štvrtok ráno 22.09.2022)    

 

Lokalita Sídlisko III  

 • Tomášikova 42                                 
 • Prostějovská 22                                            
 • Prostějovská 60 - koniec slepej ulice pred stĺpikmi      
 • Prostějovská 103       
 • Mirka Nešpora 16 - 20                                 
 • Mirka Nešpora 27                                         
 • Mirka Nešpora 41 - parkovisko                    
 • Mukačevská 14                                             
 • A. Prídavka 28-30 - parkovisko
 • Volgogradská 4                                            
 • Volgogradská 68                                          
 • Tehelná 5  - VSD                                         
 • Vlada Clementisa  6 - 10                              
 • Mukačevská 11 -  panelové parkovisko 

 

Spolu pristavených 14 ks VOK-ov                        

 

VII. cyklus              21.09.2022 -  22.09.2022  (ukončenie piatok ráno 23.09.2022)    

               

Lokalita Solivar                                                                                         

 • Padlých hrdinov – garáže                                                            
 • Zlatobanská - Banícka                                              
 • Solivarská -  pri kostole                                
 • Ľ. Podjavorinskej -  roh ulice                       
 • križovatka  Pod Hrádkom - Suvorovova      
 • Gápľová 48                                                         
 • križovatka Smetanova - Palárikova              
 • Zimná - pri ZŠ Májové námestie                  
 • križovatka Okrajová - Kraskova                  
 • Soľnobanská  5 -  plocha zelene                   
 • Kukučínova 52                                                         

     

Lokalita Sídlisko Sekčov                            

 • Višňová - Dubová, parkovisko                     
 • Bernolákova - garáže                                    
 • Šoltésovej  7- 8                                             
 • Oravská - Dargovská -  parkovisko              
 • Justičná 1- plocha zelene oproti č.1

 

Spolu pristavených 16 ks VOK-ov                        

 

VIII. cyklus           22.09.2022  -  23.09.2022  (ukončenie sobota ráno 24.09.2022)    

 

Lokalita Sídlisko Sekčov                            

 • L. Novomeského  8 - 12                               
 • Zemplínska 7 - za stojiskom kontajnerov      
 • A. Matušku 1 - vedľa stojiska kontajnerov  
 • P. Horova 11 - vedľa stojiska kontajnerov   
 • Jurkovičova 1 - 2                                          
 • Ďumbierska 16 -18                                       
 • Ďumbierska 28 - parkovisko                        
 • Magurská 21                                                 
 • Vihorlatská 16 - parkovisko vnútroblok       

 

Lokalita Šalgovík                                        

 • Sekčovská - Kamenná -  tlačiareň                
 • Sekčovská 54                                                   
 • Pod Šalgovíkom - križovatka                       

 

Spolu pristavených 12 ks VOK-ov                        

 

 

IX. cyklus            26.09.2022  -  27.09.2022  (ukončenie streda ráno 28.09.2022)    

         

 • Zápotockého 13 - plocha zelene       
 • Štúrova 9 -  plocha zelene pri bočnej stene BD               
 • Karpatská 11 -  plocha zelene pri parkovisku BD č. 11               
 • Sibírska 16- 38                                                    
 • Pod Wilec Hôrkou 2 - spevnená plocha oproti č. 2 
 • Pod Wilec Hôrkou 43 - oproti                          
 • Pod Wilec Hôrkou 26                                               
 • Surdok - konečná MHD                                                                     
 • Dúbravská  č. 32 - pri kaplnke                                             
 • Budovateľská 35 - plocha zelene pred bývalou MŠ                
 • Pod Hrádkom 27                                           
 • Švábska  56 - plocha zelene pri bočnej stene BD    
 • Košická 10                                      
 • Dilongova č. 68                                            
 • križovatka Komenského 1 - Čapajevova             

 

Spolu pristavených 15 ks VOK-ov  


Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK