Sobota, 27. november 2021
Meniny má Milan | zajtra Henrieta

Prešov za ekologickú obnovu

Mesto Prešov, ako jedno z prvých miest na Slovensku, pristúpilo v roku 2016 k Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike, ktorý združuje viac ako 7000 miestnych a regionálnych samosprávnych orgánov v 57 krajinách sveta. Zámerom iniciatívy je realizovať systematické energetické a klimatické opatrenia s cieľom znížiť emisie CO2 o najmenej 40 % do roku 2030 a zvýšiť odolnosť územia voči zmene klímy.

EKO 28.jpg

K riešeniu problémov v oblasti klímy a energetiky sa snaží mesto Prešov pristupovať koncepčne. V úvodnej fáze boli vypracované strategické dokumenty pre problémové oblasti klímy, energetiky, životného prostredia a dopravy. Nosným je Akčný plán pre udržateľnú energiu a zmenu klímy mesta Prešov, ktorý tvoria dva dokumenty - Základná stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Prešov a Akčný plán udržateľného energetického rozvoja mesta Prešov.

Medzi dominantné zdroje znečisťovania ovzdušia a faktory ovplyvňujúce kvalitu ovzdušia patrí aj doprava, preto ku kľúčovým dokumentom na elimináciu negatívnych dopadov na životné prostredie patrí aj Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov - Masterplan. Strategické dokumenty sú spracované až na úroveň konkrétnych projektových zámerov, ktoré sa postupne snaží mesto implementovať do praxe jednak z vlastných zdrojov, no primárne zo zdrojov EÚ. Vo všetkých opatreniach mesto v rámci možností aplikuje aj smart riešenia.

Mesto Prešov zrealizovalo od roku 2016 množstvo projektov v oblasti klímy, energetiky, životného prostredia a dopravy, ktoré zohľadňujú konkrétne opatrenia k naplneniu cieľov zelenej dohody, konkrétne:

Revitalizácia vnútroblokov (VB) - projekty boli zamerané na zvýšenie odolnosti sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy. Revitalizáciou sa zabezpečilo zadržiavanie vody v prirodzenom prostredí, ochladzovanie územia výsadbou vzrastlej zelene, výsadbou živých plotov, ekokoridorov, zlepšenie ekologickej a estetickej hodnoty riešeného priestoru a tým aj skvalitnenie životného prostredia.

Mesto Prešov komplexne zrevitalizovalo 3 vnútrobloky (VB):

Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M. Čulena č. 29 - 49,
Revitalizácia vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova- Štefánikova,
Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126 - 130.

Realizáciou projektov bolo zrevitalizované územie o rozlohe viac ako 11 000 m2 .

Revitalizácia verejných priestranstiev – k projektom, prispievajúcim k eliminácii negatívnych dopadov zmeny klímy, patria aj projekty zamerané na revitalizáciu verejných priestranstiev. Mesto Prešov má projekčne pripravené viaceré projekty, na realizáciu 2 z nich už získalo externé zdroje v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Konkrétne ide o nasledovné projekty:

Revitalizácia parku medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou,
Revitalizácia verejného priestranstva na ulici Slanskej.

Zámerom projektov je zvýšiť funkčnú, technickú, hygienickú (zníženie hlučnosti a prašnosti), ekostabilizacnú, estetickú a environmentálnu hodnotu riešeného priestranstva. Aktivity projektu sú zamerané aj na obnovu a zvýšenie atraktivity riešeného územia tvorbou prirodzených krajinných prvkov (novej zelene) a vytvoriť podmienky pre voľnočasové aktivity prostredníctvom doplnenia priestranstva o mestské prvky drobnej architektúry.

Výstupy projektov:

výsadba novej zelene - zeleň pri chodníkoch, výsadba cca 200 stromov, výsadba trvalkových záhonov, Prešov za ekologickú obnovu
posilnenie ekologickej stability územia a zvýšenie biodiverzity,
zavádzanie postupov udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami - dažďové záhrady, priepustné povrchy spevnených plôch,
umiestnenie prvkov drobnej architektúry, úpravy spevnených plôch,
zvýšenie bezpečnosti pohybu inštaláciou verejného osvetlenia,
nové funkčné využitie územia - zóny pre oddych, športovo - relaxačné zóny, priestor pre všetky vekové kategórie (detské ihriská, fitpark, senior-park a iné. ).
Realizáciou projektov dôjde ku komplexnej revitalizácii priestranstva o celkovej výmere viac ako 63 700 m2.

Lesopark uprostred sídliskovej zástavby (49 502 m2) - významnou investíciou mesta Prešov z vlastných zdrojov bola výstavba mestského cintorína, koncipovaného vo forme mestského lesného parku, s prevahou stromových porastov.

Zámerom projektu bolo dosiahnuť charakter prírodného prostredia. Nevyužívaná hospodárska pôda v blízkosti masívnej sídliskovej výstavby a zástavby bytových domov bola pretransformovaná na lesopark. Zohľadnenie opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sa premietlo do zachovania prírodného charakteru územia, ktoré je podporené výsadbou vysokej i nízkej zelene, vodozádržných opatrení, vrátane jazierka. Architektonické riešenie lesoparku bolo nominované na Grand Prix - Big See Architecture Award 2019.

Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov - mesto Prešov zrealizovalo projekty zamerané na zníženie spotreby energie verejných budov zlepšením tepelno-technických vlastností obvodového plášťa budov, strešného plášťa a otvorových konštrukcií; zavedením rekuperácie; rekonštrukciou osvetľovacej sústavy; výmenou potrubia teplej úžitkovej vody; výmenou telies ústredného vykurovania za nové spolu s ich vyregulovaním a osadením termostatických ventilov; vrátane využitia obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltaické panely na výrobu elektrickej energie). Mesto Prešov od roku 2017 komplexne zrevitalizovalo celkom 6 verejných budov, konkrétne:

MŠ Bernolákova 19
MŠ Volgogradská 48
MŠ Važecká 18
MŠ Čapajevova 17
MŠ Bratislavská 3
MsÚ Jarkova 24
Realizáciou projektov sa priemerná spotreba energie v budovách znížila v priemere o 60%.

Zelený priestor na Jarkovej ulici - vyťažená Jarková ulica v Prešove, nachádzajúca sa priamo v historickom centre mesta, slúžiaca chodcom i dopravnej obsluhe, prešla komplexnou rekonštrukciou financovanou z vlastných zdrojov mesta Prešov. Jednou z najväčších priorít mesta bolo v rámci tejto rekonštrukcie urobiť z ulice zelený priestor. Nevyhnutnou súčasťou prác preto bola aj obnova zelene. Namiesto poškodených a suchých stromov a ich pňov sa vysadilo 47 kusov nových zdravých stromov. Okrem toho boli všetky plochy dotknuté stavebnou činnosťou ešte pred realizáciou sadových úprav rekultivované, pribudli trávniky, skalničkové koberce a trvalkové záhony.

Pri rekonštrukcii boli využité vo veľkej miere priepustné materiály, ktoré zabezpečia uchovanie dažďovej vody v území, prispejú k znižovaniu dôsledkov intenzívnych zrážok. Zároveň umožnia odparovaniu vody späť do prostredia, čím bude dochádzať i k ochladzovaniu vzduchu v teplých letných mesiacoch.

V rámci rekonštrukcie pribudlo na Jarkovej ulici aj nové verejné osvetlenie, ktoré spĺňa požiadavky na systém City Touch, ktorý je v Prešove inštalovaný od roku 2015. Tento systém poskytuje vyšší stupeň riadenia verejného osvetlenia s vytvorením platformy pre Smart City. Integráciou inteligentných prvkov do svietidla poskytuje informácie o polohe svietidla, funkčnosti, stave ovzdušia, hustoty dopravy a pod. Poskytuje flexibilitu, informovanosť a presnosť. Umožňuje reakciu v závislosti od očakávaných a neočakávaných situácií stmievaním či rozsvietením všetkých časti mesta pre zaistenie bezpečnosti obyvateľstva. Rovnako poskytuje informovanosť o aktuálnom stave každého svietidla, čo zaručuje kvalitnejšiu údržbu a rýchlejšie opravy. Dominantou ulice sú atypické prvky drobnej architektúry - série lavičiek, ktoré sa dostali do finálového výberu Národnej Ceny za Dizajn 2021. Na Jarkovej ulici bola inštalovaná aj nabíjacia stanica pre elektromobily.

Ekologická doprava - v rámci EU má doprava až štvrtinový podiel na produkcii emisií skleníkových plynov, preto jedným z opatrení mesta Prešov, smerujúcim k naplneniu záväzku Dohovoru primátorov a starostov je aj tzv. “čistejšia doprava”. Mesto uskutočňuje reálne kroky k naplneniu tohto cieľa od budovania cyklotrás - od roku 2017 bolo zrealizovaných celkom 7 cykloprojektov v celkovej dĺžke cca 14 km a naďalej pripravuje nové úseky cyklotrás. K využívaniu nemotorovej a ekologickej formy dopravy motivuje mesto Prešov návštevníkov mesta a regiónu zavedením zdieľaných kolobežiek a bicyklov, budovaním prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (kryté parkovacie zariadenia pre bicykle), či zavádzaním smart riešení (mobilná aplikácia na otváranie prístreškov na bicykle, cykloščítače a pod.).

Mesto bolo úspešné aj v oblasti modernizácie vozidlového parku (nákup 25 ks trolejbusov, 10 ks parciálnych trolejbusov a iné.), plánuje aj rozširovanie nových úsekov a modernizáciu existujúcich úsekov trolejového vedenia, budovanie 3 meniarní a uspelo aj s projektom závádzania moderných technológií do regulácie dopravy so zameraním na preferenciu verejnej osobnej dopravy a inteligentné riadenie cestnej dopravnej signalizácie. Prešov za ekologickú obnovu

Cykloželeznička
Cyklochodník ul. Bajkalská
Cyklochodník M. Náhon
Cyklochodník Masarykova
Cyklocesta Mestská hala – Wilec hôrka
Cyklochodník ulica Sekčovská
Výstupný chodník "Tri Jarky"

EKO 1.png
EKO 2.jpg
EKO 3.jpg
EKO 4.jpg
EKO 5.jpg
EKO 6.png
EKO 7.png
EKO 8.png
EKO 9.png
EKO 10.png
EKO 11.png
EKO 12.jpg
EKO 13.jpg
EKO 14.jpg
EKO 15.jpg
EKO 16.jpg
EKO 17.jpg
EKO 18.jpg
EKO 19.jpg
EKO 20.png
EKO 21.jpg
EKO 22.jpg
EKO 23.jpg
EKO 24.jpg
EKO 25.jpg
EKO 26.png
EKO 27.png
EKO 29.png
EKO 30.jpg
Mohlo by Vás zaujímať
Prešovčania aj tento rok zažijú výnimočnú vianočnú atmosféru
Vianočné trhy mesta Prešov plánujeme otvoriť v období od 25.11.2021 do 22.12.2021. Ich dejiskom bude už tradične pešia zóna na Hlavnej ulici. Tohtoročnou novinkou budú svetelné inštalácie so zimnými motívmi, ktoré sa budú postupne rozsvecovať v Južnom parku.
Nad cyklochodníkom bude ťažba nebezpečných stromov
Na cyklochodníku Eurovelo 11 medzi Sídliskom III. v Prešove a tzv. Marakaňou vo Veľkom Šariši, bude od 22. novembra do 11. decembra realizovaná ťažba stromov v lesných porastoch nad chodníkom. Toto opatrenie sa robí kvôli stabilizácii zosuvného svahu. Chodník bude pre verejnosť úplne uzatvorený.
V Prešove pribudlo takmer 900 nových kríkov a drevín
Prešovská radnica vysadila v rámci obnovy zelene stovky kríkov a stromov v šiestich lokalitách. Na výsadbu boli vybrané druhovo pôvodné dreviny, ktoré sú vhodné do klimatických podmienok mesta Prešov.
Mesto Prešov je pripravené na zimnú údržbu
Zimná údržba v meste Prešov trvá od 15. októbra 2021 do 15. apríla 2022. Mesto Prešov na údržbu ciest a chodníkov opäť použije ekologický materiál.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK