Štvrtok, 29. júl 2021
Meniny má Marta | zajtra Libuša

Poznáme mená laureátov, ktorí si prevzali verejné ocenenia mesta Prešov

V historickej sále PKO v Prešove sa dnes uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, počas ktorého boli udelené verejné ocenenia mesta Prešov osobnostiam a spoločnostiam, ktoré dlhodobo významne reprezentujú a zviditeľňujú mesto Prešov.

MSZ_PKO 2
MSZ_PKO 2

Po štvrtýkrát v histórii nášho mesta sa odovzdávali všetky verejné ocenenia mesta Prešov – Cena mesta Prešov, Opálové zrnko mesta Prešov, Cena primátora mesta Prešov i Čestné občianstvo mesta Prešov.

„Ocenenia boli od nepamäti vnímané ako zadosťučinenie za snahu, pracovitosť, usilovnosť, svedomitosť a zodpovednosť. Práca človeka viedla k naplneniu snov, cieľov a túžob a ak bola navyše ocenená úspechom, nezostala nepovšimnutá. Nejde však len o profesionálnu kariéru. Medzi nami žijú aj ľudia, ktorí svoju prácu korunujú láskavým srdcom, zhovievavosťou, empatickým prístupom, dobrom a trpezlivosťou. Mám preto veľkú radosť z toho, že dnes môžeme oceniť práve takýchto ľudí. Ľudí, pre ktorých je ich práca poslaním, radosťou a vykonávajú ju s veľkou chuťou a zo srdca. S osobitnou úctou si dnes chceme všetci spomenúť a uctiť si pamiatku Sv. Jána Pavla II. Vlani uplynulo presne 100 rokov od narodenia pápeža, ktorý viac ako štvrťstoročie svojho pontifikátu menil svet dobrotou srdca a jeho odkaz bude v spoločnosti žiť po celé generácie, " uviedla vo svojom slávnostnom príhovore primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Poznáme mená laureátov, ktorí si prevzali verejné ocenenia mesta PrešovPrimátorka Prešova osobitne poďakovala všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali počas náročného roka pandémie: „V súčasnosti, keď sa celý svet pomaly spamätáva z rán utŕžených pandémiou ochorenia COVID-19, prichádzame na to, že hodnota zdravia a rodiny sú tie najpevnejšie piliere života. Preto chcem dnes vysloviť svoje vrúcne a úprimné poďakovanie všetkým, ktorí boli mestu Prešov počas tohto náročného obdobia veľkou oporou a akýmkoľvek spôsobom pomáhali zmierniť následky pandémie, " dodala.

---

CENA MESTA PREŠOV ZA ROK 2020
Ide o jedno z najstarších verejných ocenení, ktoré mesto Prešov udeľuje od roku 1996 – spočiatku ako Cenu mesta Prešov za kultúru a od roku 1999 už ako Cenu mesta Prešov. Doteraz bolo ocenených 70 subjektov (54 jednotlivcov a 16 kolektívov), dnes si ocenenie prevzali ďalší 3 laureáti, ktorí ocenenie získali za rok 2020.

Cena mesta Prešov sa udeľuje fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Výtvarné dielo, ktoré ocenení dostávajú, je dielom sochára Mgr. art. Jaroslava Drotára.

Ocenení Cenou mesta Prešov za rok 2020:

Poznáme mená laureátov, ktorí si prevzali verejné ocenenia mesta Prešov Slovenský Červený kríž – územný spolok Prešov: Cenu mesta Prešov za rok 2020 udelilo Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Slovenskému Červenému krížu – územnému spolku Prešov za výnimočné činy pri živelných pohromách, požiaroch, povodniach a pri záchrane ľudských životov a zdravia občanov mesta Prešov. Cenu prevzala Beáta Jakubčová, riaditeľka Slovenského Červeného kríža – územného spolku Prešov.

Poznáme mená laureátov, ktorí si prevzali verejné ocenenia mesta Prešov prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. , in memoriam: Cenu mesta Prešov za rok 2020 získala profesorka Irena Medňanská, in memoriam za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj a prezentáciu mesta Prešov doma a v zahraničí v oblasti vysokoškolskej, umeleckej, vedecko-pedagogickej, publikačnej a manažérskej. Ocenenie prevzal jej manžel, doc. Karol Medňanský.

Poznáme mená laureátov, ktorí si prevzali verejné ocenenia mesta Prešov Vladimír Semančík: Cenu mesta Prešov za rok 2020 získal Vladimír Semančík za mimoriadny prínos v rozvoji umenia – výtvarnej, maliarskej, sochárskej tvorby a dlhoročnú aktívnu propagáciu, zviditeľňovanie a reprezentáciu mesta Prešov doma i v zahraničí.

OPÁLOVÉ ZRNKO MESTA PREŠOV ZA ROK 2020
Opálové zrnko mesta Prešov je ocenením pre najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Prešov. Jeho účelom je propagovať a oceniť aktivity podnikateľských subjektov v oblasti výroby, obchodu a služieb a podnietiť tým záujem odberateľov a spotrebiteľov o ne, vytvárať pozitívny obraz o podnikateľskom prostredí na území mesta Prešov.

Poznáme mená laureátov, ktorí si prevzali verejné ocenenia mesta PrešovCena Opálové zrnko mesta Prešov sa udeľuje od roku 2003 a doteraz bolo týmto ocenením ocenených 67 podnikateľských subjektov.

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov na svojom 25. riadnom zasadnutí dňa 21. mája 2021 uznesením č. 554/2021 schválilo udelenie ceny Opálové zrnko mesta Prešov za rok 2020 Karolíne Jankivovej – Jankiv Siblings, so sídlom Marka Čulena 29, Prešov za inovatívnosť, významný vplyv na rozvoj a reprezentáciu mesta Prešov a vytváranie pozitívneho obrazu o podnikateľskom prostredí na území mesta Prešov.

CENA PRIMÁTORA MESTA PREŠOV ZA ROK 2020
Cena primátora mesta Prešov je verejným ocenením, ktoré udeľuje primátor mesta Prešov právnickým osobám, fyzickým osobám a kolektívom za mimoriadny prínos a významné výsledky, ktorí v oceňovanom období prispeli k obohateniu ľudského poznania v oblasti školstva, vedy, výskumu a techniky, dosiahli pozoruhodné výsledky v oblasti kultúry, umenia a športu doma alebo v zahraničí, zaslúžili sa o propagáciu a šírenie dobrého mena mesta Prešov doma alebo v zahraničí, s nasadením vlastného života poskytli pomoc pri záchrane ľudského života alebo záchrane značných materiálnych hodnôt.

Cena primátora mesta Prešov sa udeľuje od roku 2008 a doteraz je držiteľom tohto ocenenia 115 laureátov. Dnes si Cenu primátora z rúk primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej prevzali ďalší traja ocenení.

Poznáme mená laureátov, ktorí si prevzali verejné ocenenia mesta Prešov Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov: Cenu primátora mesta Prešov získal Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov za mimoriadne nasadenie počas záchranných prác po tragickom výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove a za pomoc pri ochrane zdravia a majetku obyvateľov mesta Prešov počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 i pri živelných udalostiach. Cenu prevzal Branislav Obal, veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov.

Poznáme mená laureátov, ktorí si prevzali verejné ocenenia mesta Prešov Bc. Eva Kažimírová: Cenu primátora mesta Prešov získala Bc. Eva Kažimírová za mimoriadny prínos a prezentáciu mesta Prešov na základe dlhodobej aktívnej a činorodej práce v sociálnej oblasti.

Celý svoj produktívny život, 50 rokov, pracovala na území mesta Prešov v sociálnej oblasti.

Poznáme mená laureátov, ktorí si prevzali verejné ocenenia mesta Prešov Viera Potášová: zakladateľka a aktívna líderka Občianskeho združenia Podaj ďalej.

Cenu primátora mesta Prešov získala Viera Potášová za nezištnú a vytrvalú prácu pri realizácii charitatívnych aktivít a projektov zameraných na adresnú pomoc pre jednotlivcov a rodiny, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii, a pre znevýhodnené skupiny ľudí, ktorí sa nachádzajú na periférii spoločnosti.

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA PREŠOV
Čestné občianstvo mesta Prešov je výnimočným a veľmi vzácnym verejným ocenením. Udeľuje sa fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom, ktoré sa osobitne zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta Prešov, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Poznáme mená laureátov, ktorí si prevzali verejné ocenenia mesta PrešovV histórii mesta Prešov po roku 1989 bolo Čestné občianstvo udelené 4-krát. K 6 nositeľom tohto významného ocenenia dnes pribudla nezabudnuteľná osobnosť svetového spoločenského, kultúrneho a duchovného života Svätý Ján Pavol II. in memoriam ako osobnosť, ktorá sa osobitne významným spôsobom zaslúžila o mier a priateľstvo medzi národmi, významným spôsobom obohatila ľudské poznanie a zaslúžila sa o povznesenie a šírenie dobrého mena mesta Prešov a Slovenska, ako najvyššieho ocenenia jeho výnimočného vzťahu k mestu Prešov v rámci jeho vzťahov k Slovensku. Toto ocenenie bude odoslané na Apoštolskú nunciatúru v Bratislave - Veľvyslanectvo Svätej stolice v Slovenskej republike.

MSZ_PKO 6

MSZ_PKO 6
MSZ_PKO 9.jpeg

MSZ_PKO 9.jpeg
MSZ_ PKO 12.jpeg

MSZ_ PKO 12.jpeg
MSZ_PKO 19.jpeg

MSZ_PKO 19.jpeg
MSZ_PKO 22.jpeg

MSZ_PKO 22.jpeg
MSZ_PKO 24.jpeg

MSZ_PKO 24.jpeg
MSZ_PKO 26.jpeg

MSZ_PKO 26.jpeg
MSZ_PKO 1.jpeg

MSZ_PKO 1.jpeg
Mohlo by Vás zaujímať
FOTO: Miro Jaroš v EKOPARKU
Miro Jaroš zavítal dňa 14.07.2021 do EKOPARKU, kde potešil všetky (ne)poslušné deti.
Po Prešove môžete jazdiť už aj na zdieľaných bicykloch
Mesto Prešov úspešne uviedlo do prevádzky zdieľané bicykle, ktoré prispejú k zvýšeniu mobility obyvateľov. Cieľom takzvaného bikesharingu je zároveň znížiť produkciu škodlivých emisií, zlepšiť kvalitu ovzdušia a podporiť Prešovčanov vo využívaní alternatívnych možností prepravy.
S letom prichádza do Prešova aj ARTIS festival
K letu v Prešove už deväť rokov neodmysliteľne patrí aj festival komornej hudby ARTIS. Podujatie opäť prinesie to najlepšie z klasickej hudby, novinkou bude koncert hot jazzu a swingu. Medzi hosťami sa predstavia umelci ako Rafael Álvarez, ZWIEBEL QUARTET, Fats jazz band a mnohí ďalší.
Na uliciach Vajanského, Moyzesova a Sládkovičova budú počas júla dopravné obmedzenia
Prešovské ulice Vajanského, Sládkovičova a Moyzesova budú v termíne od 1. do 31. júla 2021 čiastočne uzavreté. Dôvodom je rekonštrukcia plynovodov.
Prešovský rómsky festival po deviatykrát v Prešove
Už tento víkend sa v Prešove uskutoční podujatie plné hudby, tanca a temperamentu, so zameraním na jednu zo slovenských národnostných menšín. Prešovský rómsky festival napíše už svoje deviate pokračovanie.
Linky prešovskej MHD prechádzajú do prázdninového režimu
Od 1.7.2021 premáva MHD v Prešove podľa cestovného poriadku pre pracovný deň – prázdniny. Pri trolejbusových linkách č. 4, 8 a 38, ktoré prešli na letný režim premávky o niečo skôr, sa cestovné poriadky nemenia.
Preferencia MHD na križovatkách sa postupne stáva realitou
Neoddeliteľnou súčasťou riešenia dynamickej dopravy v meste je aj zavedenie tzv. preferencie MHD na svetelných križovatkách. Do všetkých vozidiel MHD Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. postupne inštaluje riadiace jednotky, ktoré umožňujú komunikáciu s radičmi cestnej svetelnej signalizácie.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.