PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/19536/vlada_prijala_nove_opatrenia_proti_ochoreniu_covid-19-_mesto_presov_je_pripravene_pomoct_obcanom_v_karantene.html

Vláda prijala nové opatrenia proti ochoreniu COVID-19, mesto Prešov je pripravené pomôcť občanom v karanténe

AKTUALIZÁCIA 19.3.2021: Od 17. marca 2021 je spustený nový registračný formulár na očkovanie. Pribudla rola čakateľa, ktorá umožňuje počkať si na uvoľnenie vybraného očkovacieho miesta a termínu v takzvanej Čakárni.

 Čakáreň je miesto, kde sú občania po registrácii zaradení do zoznamu čakateľov na termín. Termíny sú priraďované podľa veku a čas ani rýchlosť registrácie neovplyvňuje ich pridelenie. V procese registrácie sú ponúknuté termíny a očkovacie miesta, ktoré disponujú typom vakcín, ktoré prináležia veku občana.

Mesto Prešov v tejto súvislosti upozorňuje občanov, ktorí telefonicky kontaktovali naše denné centrá a stacionáre s požiadavkou o registráciu na očkovanie, že systém im môže prideliť termín očkovania aj v inom meste v rámci Prešovského kraja. Za priradenie konkrétneho termínu a miesta očkovania pri registrácii na stránke www.korona.gov.sk nezodpovedá mesto Prešov. Informáciu s presnými inštrukciami k očkovaniu dostanete po objednaní formou SMS.

V prípade, že nesúhlasíte s prideleným termínom, respektíve miestom očkovania, je možné sa z neho odhlásiť, a to buď samostatne s pomocou blízkej osoby alebo telefonátom do denného centra alebo stacionára, v ktorom ste požiadali o registráciu na očkovanie. Následne sa môžete objednať na iný termín.

------------

Vláda SR prijala nové opatrenia v boji proti ochoreniu COVID-19, jedným z nich je aj úplný zákaz vychádzania pre pozitívne testovaných ľudí. Mesto Prešov je týmto ľuďom pripravené pomôcť s rozvozom obedov, ale aj nákupmi potravín a liekov.

Vláda SR prijala nové opatrenia, ktoré majú do 21. marca znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií.

Od 8. marca už nebudú môcť pozitívne testované osoby chodiť do obchodu či vychádzať z domu na rôzne účely, navštíviť budú môcť v odôvodnenom prípade iba lekára alebo lekáreň.

Mesto Prešov je preto pripravené týmto ľuďom pomôcť. Všetci občania, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, môžu kontaktovať zamestnancov mesta Prešov, ktorí im zabezpečia nákup potravín, liekov alebo prinesú obed.

DS Sabinovská č. 34, Prešov,
tel: 051/ 77 105 57
mobil: 0910 651 360

DS Slánska 25, Nižná Šebastová, Prešov
tel: 051/77 032 47
mobil: 0918 874 589

DS Opál, Zemplínska 9, Prešov,
tel: 051/77 540 14
mobil: 0948 924 031

DS Družba, Námestie Kráľovnej pokoja, Prešov
tel: 051/77 191 84
mobil: 0904 640 624

Denné centrum Jiráskova 1, Prešov
tel: 051/77 062 41

Kancelária sociálneho poradenstva, Jarková 24, Prešov
tel: 051/3100 528

Seniori alebo ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ktorí nemajú prístup k internetu, respektíve sa sami nedokážu zaregistrovať na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, sa môžu takisto obrátiť na Kanceláriu sociálneho poradenstva na MsÚ Prešov alebo na ktorýkoľvek z vyššie uvedených kontaktov. Záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky na očkovanie, poverení pracovníci pomôžu s registráciou prostredníctvom internetu a podajú im potrebné informácie súvisiace s očkovaním.

ĎALŠIE OPATRENIA PRIJATÉ VLÁDOU SR:
- od 3. marca do 19. marca bude na Slovensku platiť zákaz vychádzania od 20.00 do 1.00 h nasledujúceho dňa, len s výnimkou cesty do práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie,
- od 3. marca do 19. marca bude na Slovensku platiť zákaz vychádzania od 5.00 do 20.00 h. Z tohto zákazu platí viacero výnimiek (uvedené nižšie).
- od 3. marca je povolený pobyt v prírode, vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja, v prípade Košíc sa za okres považuje územie Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice okolie,
- od 8. marca bude povinné nosenie respirátora FFP2 v obchodoch a hromadnej doprave,
- od 15. marca bude povinný respirátor vo všetkých interiéroch.

Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

- do zamestnania,
- pre pracovníkov škôl a školských zariadení v čase od 5.00 do 20.00 h,
- do čistiarne odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky od 5.00 do 20.00 h,
- na hromadné podujatie od 5.00 do 20.00 h, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
- na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
- dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa špeciálnej školy od 5.00 h do 20.00 h
- žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a ich sprievod od 5.00 h do 20.00 h,
- na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie,
- osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a na cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- osoby na najbližší zberný dvor a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak je daný okres zaradený do stupňa monitoring, I. alebo II. stupňa ostražitosti, do I. , II. alebo III. stupňa varovania. Test nepotrebujú okrem spomínaných výnimiek ani osoby mladšie ako 15 rokov, staršie ako 65 rokov, ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sa pohybujú s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, alebo osoby dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra,
- študenta 4. , 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore urgentná zdravotná starostlivosť do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia vysokej školy a cestu späť.

Bez testu na ochorenie COVID-19 si možno uplatniť výnimku na cestu:

- v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a na cestu späť v čase od 5.00 do 20.00 h,
- do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
- na preventívnu prehliadku v čase od 5.00 do 20.00 h,
- v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
- na RT-PCR test alebo do mobilného odberového miesta na antigénový test na ochorenie COVID-19 a cestu späť, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a na cestu späť,
- so psom alebo mačkou do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
- dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku od 5.00 do 20.00 h,
- rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo na cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a na cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti od 5.00 do 20.00 h,
- na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a na cestu späť,
- na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie od 5.00 do 20.00 h,
- osoby s dieťaťom do šiestich rokov veku do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska a cestu späť od 5.00 do 20.00 h.

Ak do 21. marca nepríde žiadaný efekt, a to zníženie šírenia nákazy a redukcia počtu hospitalizovaných, má sa pripraviť zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny.

Celé uznesenie Vlády SR nájdete tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1122

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

 
19.3.2021 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 1009 krát