PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/19135/je_ich_desat-_ale_len_jeden_sa_stane_ucitelom_slovenska_2020.html

Je ich desať, ale len jeden sa stane Učiteľom Slovenska 2020

Tretí ročník ocenenia Učiteľ Slovenska bol výrazne poznačený obmedzeniami pod vplyvom pandémie korona vírusu.

Zatvorené školy a vzdelávanie na diaľku však zviditeľnili fakt, akú dôležitú úlohu a náročnú profesiu majú práve pedagógovia. Tento moment sa podľa organizátora ocenenia Komenského inštitútu odzrkadlil aj v rekordnom počte nominácií a prihlášok. Predovšetkým žiaci a študenti dali vedieť o tých učiteľoch, ktorí svoju prácu vykonávajú nielen s láskou a s nadšením, ale vnášajú do vyučovania aj množstvo inovatívnych prvkov. Komenského inštitút verejnosti predstavil desiatku najúspešnejších finalistov, ktorú vybrala odborná porota.

V rámci 3. ročníka národnej ceny Učiteľ Slovenska dostali organizátori 1 101 nominácií, nakoniec sa do nej prihlásilo 164 učiteľov, 129 žien a 35 mužov. Z hľadiska počtu prihlášok a nominácií bol tento ročník zatiaľ najúspešnejší. "Sme presvedčení, že verejnosť si v zložitej situácii online vzdelávania z domu počas niekoľkých mesiacov viac uvedomila a ocenila postavenie učiteľa a jeho dôležitú úlohu v živote každej rodiny so školopovinným žiakom či študentom. Už samotné texty nominácií boli úžasným vyznaním všetkým skvelým učiteľom, “ zhodnotila Lucia Lichá, koordinátorka ocenenia Učiteľ Slovenska. Do ocenenia sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla široká verejnosť. "Naším cieľom je zviditeľňovať prácu a nasadenie pedagógov a sme radi, že nám to darí aj prostredníctvom ocenenia Učiteľ Slovenska. Oproti minulým ročníkom v rámci rekordného počtu nominácií takmer 50 percent tvorili nominácie žiakov a študentov, čo bol úžasný posun. Zároveň sme dostali nominácie na učiteľov aj z regiónov, ktoré sa počas minulých ročníkov do ocenenia vôbec nezapojili, ” doplnila Lucia Lichá.

Na výber najúspešnejších desiatich finalistov mala porota stanovené kritériá, ktoré sú v súlade so svetovým formátom Global Teacher Prize. Je medzi nimi podpora vzdelávacieho úspechu každého žiaka, vytváranie šíriteľných inovatívnych alebo osvedčených foriem výučby, spolupráca so vzdelávacím organizáciami na Slovensku aj v zahraničí, či inšpirovanie kolegov v rámci komunity. "Porote sa do top desiatky nepochybne podarilo vybrať učiteľov, ktorí podľa údajov v prihláške a priložených dôkazných materiálov najviac spĺňajú kritériá hodnotenia. Samozrejme komplexnejší obraz o osobnosti každého z nich sme si urobili počas prezentácií, ktoré si pre nás pripravili. A zaujímal nás aj osobný príbeh každého z nich, tá motivácia, prečo sa vydali na učiteľskú dráhu. Každý kúsok tejto mozaiky nám pomáha pri výbere držiteľa hlavnej ceny Učiteľ Slovenska, “ reagovala Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka a predsedníčka poroty. Členovia poroty do finálovej desiatky posunuli pedagógov z väčších aj menších miest, ale aj malých obcí, šiesti finalisti učia na základných školách, traja finalisti na stredných školách a jedna finalistka pôsobí na jazykovej škole.

Komenského inštitút realizuje ocenenie aj vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadačného fondu Telekom. Učiteľa Slovenska 2020 spoznáme v októbri, čaká ho odmena 5.000 eur a cesta na svetové finále Global Teacher Prize 2021. Jeden z finalistov získa Cenu verejnosti a Komenského inštitút zverejní aj držiteľa mimoriadnej ceny Učiteľ na diaľku.

Viac informácií nájdete na www.ucitelslovenska.sk

Finalisti 3. ročníka ocenenia Učiteľa Slovenska (v abecednom poradí):
Iveta Barková (dejepis a slovenský jazyk) – Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec
Ľubica Bezeková (anglický jazyk, výtvarná výchova, informatika, matematika) – ZŠ s MŠ Školská 27/14, Pliešovce
Ľubica Demčáková (predmety primárneho vzdelávania) – Evanjelická spojená základná škola, Nám. legionárov 3, Prešov
Dana Dobšíčková (cudzie jazyky) – Smiling Snake – jazykové vzdelávanie, Nám. sv. Petra a Pavla 10, Bratislava
Jana Chmurová (chémia, biológia, technika) – Základná škola s materskou školou, Ul. Jána Bottu 27, Trnava
Iveta Kališová (anglický jazyk, výtvarná výchova) – ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubela
Ladislav Ogurčák (telesná výchova, geografia) – Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča
Miroslava Okuliarová (predmety primárneho vzdelávania) – Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky
Monika Plintová (anglický jazyk) – Súkromné bilingválne a IT gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, Trenčín
Róbert Tomolya (matematika, informatika) – Füleki Gimnázium (Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo) Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo

Finalistka 3. ročníka ocenenia Učiteľa Slovenska Ľubica Demčáková
Aprobácia: predmety primárneho vzdelávania, Evanjelická spojená základná škola, Prešov

O sebe: V minulosti som pracovala s deťmi z málo podnetného prostredia, ale aj vo výberovej triede s intelektovo nadanými deťmi. Tešia ma však všetky žiacke úspechy. Vo svojej profesionálnej kariére považujem za dôležité, že môžem byť na istý čas súčasťou celej rodiny, nielen súčasťou života žiaka.

Využívam hravé spôsoby práce, snažím sa žiakov viesť k činnostnému učeniu, rozvoju kritického myslenia a sociálnych kompetencií. Vo svojej triede pracujem so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj so špecifickými poruchami učenia, ako aj s bežnými žiakmi. Snažím sa do vyučovania zapojiť všetkých žiakov naraz, v jednom momente prostredníctvom manipulácie s rôznymi pomôckami (geodoska, aktívna matematika, panáčik, noty, kartičky s násobkami čísel, hracie počítacie divadielko…). Vo vydavateľstve LiberaTerra mi vyšiel pracovný zošit "Škola v prírode“, ktorý je novinkou na trhu venujúci sa takejto problematike.

Finalista 3. ročníka ocenenia Učiteľa Slovenska Ladislav Ogurčák
Aprobácia: telesná výchova, geografia, Stredná odborná škola pedagogická, Levoča

O sebe: Takmer 24 rokov pôsobím na Strednej odbornej škole pedagogickej. Je to takmer už polstoročie a vzostupov a pádov bolo veľa. Za dôležité vo svojej profesii považujem zostať človekom a prítomnosť žiaka(ov) vnímam, ako najdôležitejší okamih, ktorý sa odohráva.

Veľký priestor dávam projektovému vyučovaniu. Na hodinách geografie ho striedam s teoretickými hodinami. Výhodou je, že vyučovanie nie je zdĺhavé a žiaci si z hodín odnášajú aj teoretické vedomosti. Interactive Noteboooks sú interaktívne zošity, poznámky, ktoré moji žiaci počas hodiny vytvárajú. Je to inovatívny spôsob zápisu poznámok. Telesnú a športovú výchovu orientujem na zážitkový spôsob výučby – aikido, úpolové hry, nové neznáme pohybové aktivity. Pred 10 rokmi som založil občianske združenie Ogi&Landep, aby som pomohol eliminovať plaveckú negramotnosť detí.

O Komenského inštitúte
Komenského inštitút dlhodobo vytvára inšpiratívny priestor pre rozvoj pedagogických lídrov Slovenska - riaditeľov a zástupcov, učiteľov základných a stredných škôl i budúcich pedagógov. Poukazuje na výzvy, ktorým čelí slovenské školstvo a prostredníctvom príkladov realizovaných priamo pedagógmi ukazuje možné cesty ich postupného prekonania. V Komenského inštitúte majú učitelia možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti potrebné k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi ukazujú, ako je možné školstvo postupne reformovať zdola. V roku 2017 bol Komenského inštitút zaradený nadáciou Varkey Foundation medzi 4 najinšpiratívnejšie vzdelávacie programy sveta.

O Živici
Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Pobočky má v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre Zaježová. Chce pomáhať tvoriť svet, v ktorom je každý človek inšpirovaný k hľadaniu vlastnej prirodzenosti. V organizácii veria, že príroda vie ľudí mnohému naučiť. Živica realizuje niekoľko vzdelávacích programov zameraných na reformu školstva a inovatívne vzdelávanie. Jedným z takýchto programov je aj Komenského inštitút.

 
14.9.2020 | Autor: Magdaléna Koreny | Vzdelávanie a školstvo | čítané: 813 krát