PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/18721/stanovisko_vedenia_presovskej_univerzity_v_presove_k_aktualnej_epidemiologickej_situacii_vyskytu_koronavirusu_covid_19.html

Stanovisko vedenia Prešovskej univerzity v Prešove k aktuálnej epidemiologickej situácii výskytu koronavírusu COVID 19

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu koronavírusu COVID 19, vedenie Prešovskej univerzity v Prešove (PU) na svojom zasadnutí dňa 09.03.2020 prijalo nasledovné opatrenia:

1.) V čase od 10. do 23.marca 2020 sa prerušuje prezenčná výučba na všetkých fakultách a celouniverzitných pracoviskách.

2.) V čase od 10. do 23.marca 2020 sa všetkým pedagogickým zamestnancom univerzity odporúča zváženie čerpania dovolenky alebo po dohode s dekanom/dekankou/riaditeľom celouniverzitného pracoviska práca na doma.

3.) V čase od 10. do 23.marca 2020 sa všetkým študentom univerzity, ubytovaným v Študentských domovoch PU, dôrazne odporúča, aby tento čas trávili v mieste svojho bydliska. Vedenie univerzity si vyhradzuje právo uzavretia Študentských domovov PU.

4.) Zakazujú sa návštevy v Študentských domovoch PU.

5.) S okamžitou platnosťou sa zakazujú všetky zahraničné služobné cesty do Číny, Talianska, Južnej Kórey a Iránu. Zákaz platí do odvolania. Súkromné cesty zamestnancov sa odporúča prehodnotiť.

6.) Zamestnancom, ktorí sa vrátili z týchto krajín sa odporúča, po konzultácii s dekanom/ dekankou/riaditeľom celouniverzitného pracoviska, práca na doma.

7.) Vedenie Prešovskej univerzity v Prešove odporúča svojim zamestnancom zvážiť pracovné cesty do iných krajín s potvrdeným výskytom koronavírusu. V prípade vycestovania do takejto krajiny resp. oblasti sa odporúča:
 nepoužívať mestskú hromadnú dopravu,
 vyhýbať sa masovým podujatiam,
 dbať o zvýšenú hygienu.
Tie isté odporúčania platia aj pri pracovných cestách do Bratislavského kraja.

8.) V prípade vycestovania v rámci študentských a zamestnaneckých mobilít sa odporúča presunúť mobilitu na neskorší termín.

9.) Zrušiť prijímanie osôb v rámci programu Erasmus a iných mobilít z rizikových oblastí (Čína, Taliansko, Južná Kórea, Irán a pod.)

10.) Univerzita až do odvolania ruší všetky plánované akademické, vedecké a kultúrne podujatia a všetkým svojim súčastiam odporúča prehodnotenie konania takýchto podujatí.

11.) Univerzita zabezpečí zvýšenú dezinfekciu všetkých spoločných priestorov a umiestnenie dezinfekčných prípravkov určených na dezinfekciu rúk vo všetkých objektoch univerzity.

12.) Univerzita odporúča starším pedagogickým zamestnancom (nad 65 rokov) a zamestnancom trpiacich závažnými chronickými a onkologickými ochoreniami zvážiť svoju prítomnosť na pracovisku a po dohode so svojim nadriadeným zvážiť prácu na doma.

13.) Výučba Univerzity tretieho veku sa presúva na neskorší termín.

14.) Všetkým zamestnancom a študentom sa odporúča riadiť sa preventívnymi opatreniami, ktoré odporúča Úrad verejného zdravotníctva SR:
 zvýšené dodržiavanie hygienických pravidiel,
 časté umývanie rúk mydlom a vodou, resp. používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu,
 zakrývanie nosa a úst pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou s následným vyhodením do koša,
 vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 v prípade choroby liečenie doma,
 zabránenie nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 konzumácia prevareného mäsa a vajec,
 kontrola svojho zdravotného stavu (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom,
 kontaktovanie alebo vyhľadanie lekára v prípade klinických príznakov po návrate z oblasti postihnutej koronavírusom.

Bližšie informácie dostupné na: Úrad verejného zdravotníctva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR WHO ECDC Dr. h . c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. , v. r.
rektor

 
9.3.2020 | Autor: Anna Polačková | COVID-19 | čítané: 2485 krát