Utorok, 24. november 2020
Meniny má Emília | zajtra Katarína

Komuniké z 9. Zasadnutia Mestskej rady v Prešove dňa 20.1.2020

Rokovanie viedla primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová. Po overení, určení zapisovateľov a overovateľov zápisnice a uznesení a schválení programu sa rokovalo o nasledujúcom programe:

Členovia Mestskej rady rokovali o štrnástich bodoch programu:

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov Predkladateľ: Ing. Jozef Herman, vedúci Odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry (Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry). Návrh bol schválený s pripomienkami.

2. Zavedenie systému regulovaného parkovania v zóne č. 1 a 2. Predkladateľ: Ing. Jozef Herman vedúci Odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry (Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry). Mestská rada prijala uznesenie.

3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/Z/2020. Predkladateľ: Ing. Martina Kolarčíková vedúca Odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku). Návrh bol schválený.

4. Návrh plánu bežnej údržby a opráv miestnych komunikácií a chodníkov na rok 2020. Návrh bol stiahnutý z rokovania.

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladateľ: Ing. Martina Kolarčíková vedúca Odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku).
5.1 Návrh na schválenie MP- predaj- Pavlovičovo námestie. Návrh bol schválený.
5.2 Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Nábrežná. Návrh bol schválený.
5.3 Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Herlianska (cca 932 m2). Návrh bol schválený.
5.4 Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Herlianska (cca 100 m2). Návrh bol schválený.
5.5 Návrh na schválenie MP- zámer predaja PP- Ul. Pražská (157 m2). Návrh bol schválený.
5.6 Návrh na schválenie MP- zámer predaja PP- Ul. Pražská (146 m2). Návrh bol schválený.
5.7 Návrh na schválenie MP - zámer predaja PP – Ul. Levočská ( 177 m2). Návrh bol schválený.
5.8 Návrh na schválenie MP – zámer predaja OVS- Ul. Konštantínova. Návrh nebol schválený.

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. Predkladateľ: Ing. Martina Kolarčíková vedúca Odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku).
6.1 Návrh na schválenie MP ako PHOZ - zámer predaja – Ul. Sibírska. Návrh bol schválený s pripomienkami.
6.2 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja v PP Záborské (Prysmian Kablo, s.r.o.). Návrh bol schválený.
6.3 Návrh na schválenie MP ako PHOZ - zámer predaja - Ul. Jelenia. Návrh bol schválený.

7. Návrh na schválenie investície do obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s. Predkladateľ: Ing. Martina Kolarčíková poverená riadením odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku). Mestská rada prijala uznesenie.

8. Návrh Štatútu Mimorozpočtového peňažného fondu mobility. Predkladateľ: Ing. Martina Kolarčíková poverená riadením odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku). Mestská rada prijala uznesenie.

9. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 11/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov. Predkladateľ: PhDr. Mária Humeníková PhD. vedúca odboru služieb pre občanov (Odbor služieb pre občanov). Mestská rada prijala uznesenie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu nevyhovieť protestu prokurátora.

10. Návrh na poskytnutie dotácie na prenájom ľadovej plochy na rok 2020. Predkladateľ: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu (Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu). Mestská rada prijala uznesenie.

11. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Predkladateľ: Ing. Magdaléna Artimová vedúca odboru riadenia projektov (Odbor riadenia projektov). Návrh bol schválený.

12. Návrh na odkúpenie obchodného podielu v obchodnej spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o. Predkladateľ: JUDr. Vladimír Feľbaba, viceprimátor mesta Prešov. Návrh bol schválený.

13. Prerokovanie výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky na kontrolu systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore v meste Prešov, Hlavná 73, Prešov. Predkladateľ: doc. Ing. Alexandra Chapčáková PhD. prednostka Mestského úradu v Prešove (prednosta Mestského úradu v Prešove). Mestská rada berie na vedomie výsledok kontroly NKÚ SR a odporúča ho na prerokovanie MsZ mesta Prešov.

14. Návrh na zvolanie 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Predkladateľ: doc. Ing. Alexandra Chapčáková PhD. prednostka Mestského úradu v Prešove (prednosta Mestského úradu v Prešove). 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční 19.2.2020 o 10.00 hod. v Zasadacej miestnosti MsÚ v Prešove, Jarková ulica č. 24.

15. Rôzne.

16. Záver.

Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.