PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/17317/zuctovanie_plomb_v_zmysle_zakona_o_erp.html

Zúčtovanie plomb v zmysle zákona o ERP

V zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2018 sú servisné organizácie povinné vykonať zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb za 1. polrok 2018 na colnom úrade. Ide o plomby na elektronické registračné pokladnice.

Novelou zákona sa upravila kompetencia daňových úradov, ktorá pri zúčtovaní odberu a použitia prevzatých plomb prešla na colné úrady. Zároveň je upravený postup pri zúčtovaní odberu a použitia prevzatých plomb osobitne pre činné servisné organizácie (SO) a pre tie, ktoré prestali vykonávať činnosť a boli vyčiarknuté z registra servisných organizácií.

Ďalšia úprava nastala v tom, že servisná organizácia zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb predkladá na dátovom médiu. Zároveň sa dopĺňajú ďalšie údaje, ktoré je servisná organizácia povinná uviesť v zúčtovaní odberu a použitia prevzatých plomb a to o počet stratených plomb s uvedením čísla série a poradové číslo stratených plomb, o dátum nalepenia plomb na ERP a zároveň sa spresňuje, že číslom plomby je číslo série a poradové číslo plomby. Prvé zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb sú servisné organizácie povinné vykonať na colnom úrade do 31.07.2018.

[B][V rámci Prešovského samosprávneho kraja sa zúčtovávajú plomby na adrese:
Colný úrad Prešov (CÚ PO)
Kpt. Nálepku 8
080 01 Prešov (od 8,00 hod. – do 14,00 hod.)][B]

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne zúčtovania plomb je možné informovať sa e-mailom na:katarina.krajnakova@financnasprava.sk; lubomirmedvec@financnasprava.sk; prípadne na telefónnom čísle: 051/7357371, pričom tabuľka, do ktorej môžu SO zadať potrebné údaje je dostupná na facebookovej stránke Finančnej správy SR.

[EM][Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk][EM]

 
13.7.2018 | Pridal: BK | Politika | čítané: 1922 krát