Piatok, 12. august 2022
Meniny má Darina | zajtra Ľubomír

Komuniké zo zasadnutia Mestskej rady mesta Prešov z 26.10 2016

Členovia Mestskej rady prerokovali 14 bodov programu.

1. S návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov sa nestotožnili, keď sa ôsmi členovia Mestskej rady hlasovania zdržali. Nepodporili návrh, ktorým by majitelia bytov v bytových domoch, s trvalým pobytom v Prešove mali zabezpečené jedno parkovacie miesto pre auto, ktorého sú vlastníkmi. Systém parkovania by pritom zabezpečovala výlučne mestská spoločnosť Prešov Real s.r.o.

2. Mestská rada neschválila Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o ochrane a údržbe zelene a ochrane životného prostredia na území mesta Prešov, ktorého cieľom bolo zosúladiť postupy pri ošetrovaní, udržiavaní a ochrana vegetácie s novelami zákonov a s platnou legislatívou.

3. Členovia Mestskej rady nepodporili ani Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o poskytovaní elektronických služieb, ktorý vytvára predpoklad pre spôsob výkonu verejnej moci mesta elektronickou cestou.

4. Mestská rada sa však jednomyseľne zhodla na zmenách vo VZN č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov. Novelizácia rieši potrebu poskytovania dočasného bývania pre matky s deťmi, ktoré sa náhle ocitli bez bývania.

5. Mestská rada v Prešove zobrala na vedomie Informatívnu správu o plnení opatrení schválených uznesením MsZ v Prešove č. 55/2011 zo dňa 25.5.2011 za I. polrok 2016, zároveň však odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov toto uznesenie zrušiť.

6. Mestská rada sa zaoberala aj viacerými majetkovými prevodmi.

7. Mestská rada v Prešove sa nestotožnila s návrhom investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.. Išlo o plánovaný nákup trojnápravového vozidla so špeciálnou 22 m³ objemovou nadstavbou, so špeciálnou prestavbou a mechanickou rukou pre univerzálny zvoz nádob a vyprázdňovanie polopodzemných a podzemných kontajnerov v obstarávacej cene cca 220 000, - € bez DPH.

8. Mestská rada bez pripomienok zobrala na vedomie Konečnú správu likvidátora o priebehu likvidácie spoločnosti IPZ Prešov, a. s. , a odporučili ju vziať na vedomie aj mestskému zastupiteľstvu.

9. Mestská rada v Prešove zrušila uznesenie, ktorým je stanovená povinnosť prerokovať stav kroniky v mestskej rade.

10. V evidencia pamätihodností pribudnú štyri nové zápisy:
1. Pamätný deň 19. január 1945 – deň oslobodenia Prešova Navrhovateľ: PhDr. Martin Ďurišin, PhD. , poslanec MsZ
2. Hrob s náhrobníkom Dr. Gyulu Holénia v Prešove (1870-1937) Navrhovateľ: Krajský pamiatkový úrad Prešov
3. Podzemný vodojem v Prešove Navrhovateľ: Krajský pamiatkový úrad Prešov
Mestská rada sa navyše oproti predloženému materiálu stotožnila aj s návrhom poslanca Richarda Drutarovského, aby sa do evidencie pamätihodností dostala aj Kolmanova záhrada.
Od roku 2009 po súčasnosť máme v evidencii pamätihodností mesta Prešov zapísaných celkom 36 pamätihodností – z nich je 17 hmotných nehnuteľných, 10 hmotných hnuteľných a 9 nehmotných pamätihodností.

11. 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční dňa 9. novembra 2016 (streda) o 09.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24. s doplneným programom.

Bližšie informácie k prerokovaným materiálom nájdete na:
https://mesto-presov.digitalnemesto.sk/zastupitelstvo/#mesto-presov/mestska-rada/2014-2018

Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK