Sobota, 03. december 2022
Meniny má Oldrich | zajtra Barbora, Barbara

Komuniké z 21. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove

Dňa 14. septembra 2016 sa o 13.00 h v prijímacej sieni Mestského úradu v Prešove, Hlavná ul. č. 73, uskutočnilo 21. riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove. Členovia MsR prijali k prerokovávaným bodom programu nasledovné uznesenia:

„Návrh na pristúpenie mesta Prešov k iniciatíve „Dohovor primátorov a starostov“.

Materiál predkladal Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ.
Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike, ktorý komisár Miguel Arias Canete označil za najväčšiu iniciatívu v oblasti klímy a energetiky na úrovni miest na svete, spája tisíce miestnych a regionálnych orgánov, ktoré sa dobrovoľne zaviazali uplatňovať klimatické a energetické ciele EÚ na svojom území. Táto iniciatíva získala veľkú globálnu podporu, zapájajú sa do nej mestá z amerického, ázijského aj afrického kontinentu. Momentálne je 6 864 signatárov, čo predstavuje už viac ako 212 miliónov obyvateľov. ZO Slovenska je šest' miest: Moldava nad Bodvou (2008), Nitra (2008), Turčianske Teplice (2012), Bratislava (2012), Turňa nad Bodvou (2016) a Kežmarok (2016). PSK je teritoriálnym koordinátorom a má záujem, aby si túto iniciatívu osvojili mestá a obce v regióne. Prvý signatár v kraji, ktorým sa stalo mesto Kežmarok, je pozitívnym signálom a žiadaným trendom. Prínosom je vyjadrená politická vôľa zastupiteľstva mesta signatára, ktorým dáva jasne najavo svoje dlhodobé smerovanie, čím vytvára priestor pre aktérov na svojom území púšťať sa do náročných projektov v oblasti energie, životného prostredia, dopravy, priemyslu a pod. Občan je centrom tejto iniciatívy, ktorá ide zdola nahor. Ide o zabezpečenie bezpečného, zdravého a integrovaného prostredia na život.
Mesto Prešov sa pristúpením k iniciatíve „Dohovor primátorov a starostov“ zaviaže najmä:
• znížiť do roku 2030 emisie CO2 (a podľa možnosti aj ďalších skleníkových plynov) na území pod jeho správou aspoň o 40 %, a to prostredníctvom lepšej energetickej efektívnosti a rozsiahlejšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie;
• zvyšovať odolnosť ním spravovaného územia prostredníctvom adaptácie na vplyvy zmeny klímy.

MsR prijala uznesenie k tomuto bodu rokovania v písomnej podobe.

„Návrh VZN mesta Prešov č. ... /2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mesta Prešov.“
Materiál predkladala Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ.
Cieľom predkladaného návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mesta Prešov (ďalej len „ návrh nariadenia“) je splnenie povinnosti stanovenej zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), jeho zosúladenie s platnou legislatívou, požiadavkami obyvateľov mesta, podnikateľov a doterajšou praxou.
Pre trhovisko a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok a obec je povinná vydať ho formou všeobecne záväzného nariadenia. V zmysle uvedeného, správcovia trhovísk a príležitostných trhov predložili na základe technických možností a doterajších skúsenosti návrhy trhových poriadkov, ktoré boli spracované do tohto predloženého návrhu nariadenia. Správcami trhových miest na území mesta Prešov sú: Technické služby mesta Prešov, a.s. , ako správca trhovísk; PKO Prešov a 4 SPORT, s.r.o. , ako správcovia príležitostných trhov. Úpravu týchto náležitostí nariadenia si vynútila predovšetkým zmena legislatívy, aktualizácia trhovísk a príležitostných trhov v meste a likvidácia Mestskej správy služieb Prešov, s.r.o. Doposiaľ sú v platnosti štyri všeobecne záväzné nariadenia o trhových poriadkoch, a to pre každého správcu samostatne. Z dôvodu spriehľadnenia trhových poriadkov je navrhnuté jedno všeobecne záväzne nariadenia o trhových poriadkoch, a to pre jednotlivé trhové miesta, ktoré je členené do samostatných častí, v závislosti od trhových miest.

Nový návrh nariadenia počíta so zrušením týchto nariadení:
a) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2009, ktorým sa vydáva Trhový poriadok správcu MSS PREŠOV, s.r.o. ,
b) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2009, ktorým sa vydáva Trhový poriadok správcu Technické služby mesta Prešov, a.s. ,
c) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2009, ktorým sa vydáva Trhový poriadok správcu PKO Prešov,
d) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2011, ktorým sa vydáva Trhový poriadok správcu 4 SPORT, s.r.o.
Návrh nariadenia upravuje tie oblasti, ktorých úprava je v legislatívnej právomoci mesta, na základe zákonného splnomocňovacieho ustanovenia, a to: názov a adresu sídla správcu trhových miest, určenie priestranstva trhových miest v meste Prešov (ďalej len „mesto“), druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach, podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať, údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase, pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení alebo predajného miesta, spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu, pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky. Návrh nariadenia bol prerokovaný v komisii MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj dňa 23.08.2016.

MsR prijala uznesenie k predkladanému materiálu.

„Návrh VZN mesta Prešov č. ... /2016 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Prešov.“
Materiál predkladala Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ.
Cieľom predkladaného návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2016 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Prešov (ďalej len „ návrh nariadenia“) je zosúladenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Prešov s platnou legislatívou a s aktuálnymi požiadavkami na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v meste Prešov (ďalej len „mesto“). Návrh nariadenia obsahuje oproti pôvodnému Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 7/2009 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach úpravu tých ustanovení zákona, ktorých úprava je v legislatívnej právomoci mesta na základe zákonného splnomocňovacieho ustanovenia, a to:
- zriadenie a správu trhových miest;
- druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, ktorých predaj a poskytovanie na trhových miestach je na území mesta Prešov povolené; druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov;
- trhové dni, predajný a prevádzkový čas; technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom, ako aj označenie predávajúceho;
- vymedzenie potravín, ktoré možno predávať ambulantne a podmienky ich predaja.

Úpravu týchto náležitostí nariadenia si vynútila predovšetkým aktualizácia trhovísk na území mesta, ako aj organizácia príležitostných trhov v meste. Náležitosti predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), iné osobitné právne predpisy, napr. : zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z. , ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení neskorších predpisov, výnosy Ministerstva hospodárstva SR v príslušnej oblasti.

Podľa § 7 zákona sa na trhových miestach môžu predávať iba potraviny, ktoré ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín (Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov). Súhlasné stanovisko k predloženému návrhu nariadenia bolo vydané dňa 25.7.2016, pod č. 16/2016/001172-I. Návrh nariadenia bol prerokovaný v komisii MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj dňa 23.08.2016.

MsR prijala uznesenie po zapracovaní formálnych úprav k tomuto bodu rokovania v písomnej podobe.

„Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2016.“
Materiál predkladala Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ.
MsR prijala uznesenie k tomuto bodu rokovania v písomnej podobe.

„Návrh na zmenu symbolov Solivaru, časti mesta Prešov.“
Materiál predkladal PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ.
Symboly častí mesta Prešov Nižná Šebastová, Solivar a Šalgovík (erby a vlajky) boli ustanovené dodatkom č. 2 k Štatútu mesta Prešov dňa 13.05.2015 uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 91/2015. Súčasne platné symboly Solivaru sú odborne nespochybniteľné, o čom svedčí ich zápis v Heraldickom registri Slovenskej republiky (zápis pod signatúrou HR S- 392/2014). Nedostatočným spôsobom však reflektujú historický fakt, že súčasná časť mesta Prešov, ktorá nesie označenie Solivar, pozostáva z 3 pôvodných sídliskových celkov – Solivar, Soľná Baňa a Šváby.

Na základe uvádzaných faktických reálií poslanecká iniciatíva časti poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov otvorila už v roku 2015 diskusiu o tejto skutočnosti a navrhla vytvorenie takého heraldického symbolu, erbu, ktorý bude jednoznačným spôsobom poukazovať na skutočnosť, že súčasná časť mesta Prešov – Solivar – pozostáva z uvedených troch sídliskových celkov. Akceptujúc túto poslaneckú iniciatívu bol vytvorený návrh na erb pre Solivar, ktorý dostatočným spôsobom reflektuje hore uvedené skutočnosti. Autorom návrhu erbu je PhDr. Ferdinand Uličný.

Grafickú podobu erbu nakreslil Karol Kobella. Predložený návrh nového vyobrazenia symbolov Solivaru prerokovali: 1. VMČ č.5 na svojom zasadnutí dňa 04.04.2016, 2. komisia MsZ pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontakty na svojom 9. riadnom zasadnutí dňa 25.08.2016. Po odporúčaní Mestskej rady v Prešove návrh nových symbolov Solivaru, časti mesta Prešov predložíme na zápis do Heraldickej komisie SR a po zápise bude návrh na ustanovenie nových symbolov Solivaru predložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov ako návrh na zmenu Štatútu mesta Prešov v § 3 Symboly mesta a symboly častí mesta.

Materiál bol schválený v písomnej podobe.

„Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta za I. polrok 2016.“
Materiál predkladal v zastúpení vedúcej odboru Ing. arch. Vladimír Ligus.
Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta v I. polroku 2016 bola vypracovaná na základe plánu práce Mestskej rady v Prešove a Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na I. polrok 2016.

Stavebná aktivita investorov a developerov na území mesta Prešov v prvom polroku 2016 je v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015 na identickej úrovni. Oproti minulému obdobiu bol zaznamenaný čiastočný nárast projektov zameraných na obnovu pamiatkovo chránených objektov, avšak ťažisko stavebného záujmu bolo, podobne ako v minulosti, sústredené predovšetkým na územie mimo Pamiatkovú rezerváciu Prešov. V hodnotenom období prvého polroku 2016 sa stavebná aktivita prejavila najviac v oblasti stavieb pre bývanie. V tejto najpočetnejšej skupine prevažovali najmä novostavby rodinných domov, obnovy, prestavby, nadstavby a zateplenia bytových domov. Projektové a investičné zámery novostavieb bytových domov boli predložené len v ojedinelých prípadoch. V značnom počte boli predkladané projekty stavebných úprav, zmien funkčného využitia stavieb, nadstavieb, dostavieb, prístavieb a rekonštrukcií nebytových budov, a to predovšetkým polyfunkčných stavieb pre služby, obchod a administratívu. Tie tvorili druhú najpočetnejšiu skupinu pripravovaných stavieb. Pomerne časté boli taktiež zámery zriaďovania nových prevádzok obchodu a služieb v existujúcich stavbách. Treťou najpočetnejšou skupinou plánovaných stavieb boli inžinierske stavby technického vybavenia územia a to predovšetkým miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, projekty rekonfigurácií a výmen telekomunikačných zariadení, prekládky a úpravy miestnych rozvodov elektriny. V neposlednom rade je potrebné spomenúť Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2 Prioritných preventívnych protipovodňových opatrení v SR.

Oproti minulému obdobiu mierne narastajúcu tendenciu mala aktivita investorov stavieb pre skladovanie, výrobu a priemysel. V oblasti prípravy dopravných stavieb prevládali projekty novostavieb účelových prístupových komunikácií k stavbám, výstavba rozsahom malých odstavných a spevnených plôch a lokálne rozširovanie parkovacích plôch. V procese povoľovania je aktuálny projekt úpravy Jarkovej ulice v Prešove.

MsR prijala uznesenie k tomuto bodu rokovania v predkladanom znení.

„Návrh na schválenie majetkových prevodov a ako prípadou hodných osobitného zreteľa.“
Materiál predkladala v zastúpení vedúceho odboru správy majetku mesta MsÚ JUDr. Ľudmila Vargová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ.
MsR prijala uznesenie k tomuto bodu rokovania v predkladanom znení, viacero z majetkových prevodov neprešlo (v prípade detailnejších informácií zašlem požadované podklady).

Návrh na vstup mesta za člena združenia Košice IT Valley, z.p.o.“
Materiál predkladal Bc. Ján Vysocký, poverený riadením kancelárie primátorky.
Víziou klastra Košice IT Valley je vytvárať regionálne partnerstvá IT spoločností, vzdelávacích inštitúcií a regionálnych samospráv. Tieto prispejú k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávacích programov, vytvoreniu širokého portfólia pracovných príležitostí pre kvalifikovanú pracovnú silu. Klaster má záujem na vypracovaní jednotnej stratégie na dosiahnutie prosperity regiónu východného Slovenska s cieľom zabezpečenia postupného zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov.

Benefitom vstupu mesta Prešov do klastra Košice IT Valley bude spolu s partnermi podieľanie sa na rozvoji perspektívneho IT priemyslu v našom regióne a tým nepriame podieľanie sa na vytváraní pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou. Je to možné dosiahnuť prostredníctvom škôl, kde je mesto zriaďovateľom, presadzovaním aktivít na zvýšenie záujmu žiakov a rodičov o perspektívne vzdelávanie, ďalej spoločne s partnermi vytváraním lepších podmienok pre prilákanie investorov v tejto oblasti.
MsR prijala uznesenie k tomuto bodu rokovania v predkladanom znení.

„Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Prešov.“
Materiál predkladal Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ.
MsR prijala uznesenie k tomuto bodu rokovania v predkladanom znení.

„Návrh na zvolanie 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.“
Materiál predkladala Ing. Marta Dolhá, prednostka Mestského úradu v Prešove.
MsR odporučila Ing. Andrei Turčanovej, primátorke mesta zvolať 25. zasadnutie MsZ v Prešove na 28. septembra (streda) o 9.00 h.

Do bodu „Rôzne“ bol predložený materiál bod 16-1 „Návrh Dodatku č. 8 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.“
K viacerým bodom rokovania z pôvodného programu MsR uznesenie neprijala.

Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK