Štvrtok, 11. august 2022
Meniny má Zuzana | zajtra Darina

40 plakiet pre pedagógov i žiakov

PSK končí školský rok a oceňuje tých najúspešnejších

Dnes sa v Prešovskom samosprávnom kraji konalo slávnostné ukončenie školského roka. Pri tejto príležitosti samosprávny kraj po šiestykrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK.

Spolu 20 pedagógov z celého kraja získalo plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl a o ocenení rozhodovali členovia Územnej školskej rady. V tomto roku vyberali najlepších pedagógov spomedzi 47 návrhov. Plakety poputujú do desiatich okresov. Najviac ocenených, päť, je z okresu Poprad, štyria sú z Prešova a dvoch ocenených má okres Humenné.

O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Na odbore školstva zaevidovali spolu 49 návrhov. Spomedzi nich bolo 20 študentov z desiatich miest v tomto školskom roku ocenených plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania. Najviac ocenených žiakov - päť, je z prešovských škôl, po troch zástupcoch majú školy z Humenného, Kežmarku a zo Starej Ľubovne.

Obe ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom: Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka Jána Bayera, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia.

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 80 stredných škôl, na ktorých študuje 29 317 žiakov.

Ocenení pedagógovia – držitelia plakety Sophista pro regione:
Mgr. Nataša Sivulková – učiteľka odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Humennom. Už niekoľko rokov pripravuje a realizuje výmenné odborné stáže žiakov a spolupracuje pri príprave kurzov so Slovenským červeným krížom.

Mgr. Erika Magyarová – učiteľka anglického jazyka na Gymnáziu v Lipanoch. Pod jej vedením žiaci na olympiádach dosahujú vynikajúce výsledky. Jej zásluhou gymnázium ako jediná škola na Slovensku získalo špeciálne ocenenie Akadémie stredoeurópskych škôl.

MVDr. Katarína Vaľková – odborná garantka gastronomických aktivít Centra odborného vzdelávania a prípravy pre gastronómiu, hotelierstvo, obchod a služby na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove. Zorganizovala 1. ročník medzinárodnej súťaže Bardejovský barista.

PhDr. Irina Mattová – vyučuje ruský a nemecký jazyk na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove. Stála pri zrode a overovaní Alternatívneho učebného plánu. Jej žiaci dosiahli výrazné úspechy v domácich aj medzinárodných súťažiach..

Mgr. Iveta Kuzárová – učiteľka slovenského jazyka a občianskej náuky na Strednej odbornej škole v Starej Ľubovni. Vedie redakčnú radu školského časopisu ŠUM. V spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania realizovala viaceré medzinárodné projekty.

Mgr. Mária Vassová – podieľa sa na realizácii medzinárodných projektov a súťaží v rámci anglického jazyka a spoločenskovedných predmetov na Gymnáziu v Snine. Je koordinátorkou projektu Comenius, jej zásluhou sa žiaci školy viackrát zapojili do súťaže Euroscola, kde získali 1. miesto na Slovensku.

Mgr. Matilda Tóthová – zástupkyňa pre praktické vyučovanie a odborné predmety na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove. So žiakmi získala viacero ocenení v súťažiach SOČ, Zlatá Fatima, Prostějovská zlatá ihla, či Mladý tvorca. Stála pri zrode súťaže Módna línia mladých v Prešove.

MVDr. Jozef Šenko – riaditeľ Hotelovej akadémie v Prešove. Zakladateľ a hlavný organizátor medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov Eurocup, ktorú rokov škola organizuje už 22 rokov. Jeho zásluhou škola spolupracuje aj s Nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve so sídlom v Ženeve.

Ing. Oľga Benčová – vyučuje odborné poľnohospodárske a veterinárne predmety na Strednej odbornej škole, Kušnierska brána 2 v Kežmarku. S úspechom pripravuje žiakov na súťaž Mladý ekofarmár, kde jej žiaci v tomto roku v celoslovenskom finále obsadili 1. , 2. a 5. miesto.

Ing. Peter Príhoda – učiteľ odborných predmetov na Strednej odbornej škole technickej v Prešove. Zanietený inovátor v oblasti energetických a inštalatérskych technológií a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Pomáhal tvoriť vzdelávací program v odbore technik energetických zariadení budov.

Mgr. Mária Mihaľová – zástupkyňa riaditeľky na Hotelovej akadémii v Humennom. Zapája sa do projektovej činnosti školy v rámci projektu premeny tradičnej školy na modernú.

Mgr. Beáta Bodišová – riaditeľka Strednej odbornej školy technickej v Poprade. Jej zásluhou škola prešla výraznou inováciou a v hodnotení kvality pedagogického procesu podľa medzinárodnej organizácie dosiahla rating BB – kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.

Mgr. Jozef Hermanovský – učiteľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou. Dlhoročný vedúci predmetových komisií matematiky, fyziky a informatiky s bohatou lektorskou a publikačnou činnosťou.

Mgr. Ľudmila Bodnárová – učí na Strednej priemyselnej škole v Poprade. Dlhodobo sa venuje propagácii matematiky a fyziky a s úspechom pripravuje žiakov na rôzne súťaže.

Mgr. Martina Gemzíková – učiteľka slovenského jazyka a odborných umeleckých predmetov na Strednej priemyselnej škole vo Svidníku. Jej žiaci sú úspešní nielen v stredoškolskej odbornej činnosti, ale aj na odborných súťažiach.

Bc. Anna Zákutná – učiteľka odborných technologických predmetov na Hotelovej akadémii Otta Brücknera v Kežmarku. Pod jej vedením dosiahli žiaci výrazné úspechy v barmanských a baristických súťažiach.

RNDr. Oľga Skysľaková – riaditeľka Strednej odbornej školy v Humennom. Ako prvá v škole realizovala projekt Leonardo da Vinci a bola gestorkou projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu pre prírodovedné predmety.

RNDr. Dáša Škodyová – učiteľka fyziky a chémie na Strednej zdravotníckej škole v Poprade. Je koordinátorkou projektovej činnosti a autorkou medzinárodných projektov v programoch Socrates, Comenius a Leonardo da Vinci.

PhDr. Jarmila Almassyová – učiteľka ruského jazyka a etickej výchovy na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove. Úspešne pripravuje žiakov na olympiádu z ruského jazyka. Aktuálne jej žiačka získala 1. miesto v celoslovenskom kole Olympiády ruského jazyka a postupuje do Moskvy.

Mgr. Stanislav Majerčák – riaditeľ Školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej. Pod jeho vedením sa škola zapájala do projektov, ktoré prispeli k modernizácii a zlepšeniu podmienok pre pobyt detí v škole v prírode.

Ocenení žiaci – držitelia plakety Lux mentium:
Dávid Sekelský – žiak SOŠ technickej v Starej Ľubovni úspešne reprezentuje školu v odbore stolár. V súťaži Mladý remeselník 2013/2014 získal 2. miesto, v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti v kategórii Učebné a didaktické pomôcky sa v roku 2014 umiestnil na 3. mieste.

Dávid Lech – žiak SOŠ obchodu a služieb v Prešove sa v roku 2013 zúčastnil Majstrovstiev sveta v spracovaní informácií na počítači v Gente. V tomto školskom roku získal 3. miesto v odpise textu na rýchlosť v súťaži družstiev a vo februári zvíťazil v krajskom kole súťaže v odpise textu na rýchlosť. Zuzana Kiriľáková – žiačka v odbore zdravotnícky asistent na Strednej zdravotníckej škole v Humennom ako členka družstva postúpila do finále medzinárodnej súťaže prvej pomoci stredných zdravotníckych škôl na Slovensku v rokoch 2013 a 2014. Bola členkou družstva súťaže Asistent v akcii, ktoré získalo 1. miesto.

Michal Eliaš – žiak SPŠ strojníckej v Prešove, predseda študentskej rady. Je víťazom krajského kola súťaže stredoškolskej odbornej činnosti 2014 v odbore Tvorba učebných pomôcok, digitálne technológie, kde so svojou prácou postúpil na celoštátne kolo SOČ.

Ľuboš Kulan – žiak Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom na Olympiáde ľudských práv získal 1. miesto v krajskom a 4. v celoslovenskom kole. Už štyri roky je pravidelným účastníkom v literárnej súťaži z nemeckého jazyka, bol zapojený do mnohých medzinárodných projektov.

Petra Oslovičová – žiačka na Gymnáziu v Lipanoch je predsedníčkou žiackej rady a líderkou Zelenej školy – medzinárodného environmentálneho projektu. Získala štipendium Nadácie otvorenej spoločnosti na jednoročné štúdium vo Veľkej Británii v budúcom školskom roku.

Redaktori časopisu Stretnutia: Adam Čížik – šéfredaktor (4. A), Magdaléna Dzinová – redaktorka (oktáva), Gabriela Baluchová – redaktorka (oktáva), Kamil Janeček – grafik (3. B) Žiaci sú dlhoročnými tvorcami úspešného školského časopisu Stretnutia, ktorý vďaka nim získal výnimočnú a zároveň najvyššiu cenu „Zlaté Štúrovo pero 2013“. Kvalitu ich novinárskych schopností dokumentujú aj viaceré individuálne ocenenia.

Beáta Hnatová – žiačka Obchodnej akadémie v Prešove získala v celoslovenskej súťaži v podvojnom účtovníctve Mladý účtovník 1. miesto. Zapojila sa aj do projektu Comenius.

Jaroslav Hofierka – študent Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove vyniká širokým spektrom záujmov, čo dokazuje na rôznych súťažiach a olympiádach z fyziky, matematiky, geografie, anglického jazyka a informatiky.

Bianka Valeková – žiačka Strednej odbornej školy v Starej Ľubovni je predsedníčkou žiackej školskej rady. V tomto školskom roku získala v súťaži Mladý tvorca 1. miesto - CENU MINISTRA v sekcii Top turistická destinácia regiónu za prezentáciu Pieninského národného parku. Získala mimoriadnu cenu na 1. ročníku MOBIL FESTU za zaujímavé video pod názvom (NE)normálna hodina angličtiny.

Juraj Kocka – žiak SOŠ technickej v Humennom v celoštátnom kole súťaže ENERSOL SK v Senici obsadil 1. miesto v tvorivej kategórii a v medzinárodnom kole súťaže v Otrokoviciach ako člen reprezentácie Slovenska získal 3. miesto. V celoslovenskom kole súťaže Play Energy získal 3. miesto.

Dávid Šimon – študent Strednej priemyselnej školy v Snine sa v strojárskej olympiáde v roku 2013 umiestnil na 1. mieste. V roku 2014 sa umiestnil na 2. mieste v sekcii
Aplikovaná mechanika a mechatronika.

Dávid Kuzmiak – študent SOŠ technickej v Poprade získal v súťaži stredných a vysokých škôl CISCO-NAG viaceré významné umiestnenia. S projektom Open – Source 3D tlačiareň získal 1. miesto v krajskom a 4. v celoštátnom kole SOČ.

Juraj Kasarda – žiak na Gymnáziu v Stropkove sa venuje predovšetkým histórii. V marci 2012 bol členom tímu, ktorý reprezentoval Slovensko na medzinárodnej konferencii v Prahe. Vo vedomostnej súťaži „Prvá československá republika“ bol členom súťažného družstva, ktoré obsadilo 2. miesto a získalo postup na medzinárodné finále v novembri 2014 v Chebe.

Ľudmila Mojcherová – študentka Strednej odbornej školy v Kežmarku. V tomto školskom roku suverénne obsadila 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Mladý ekofarmár.

Igor Dopirák – žiak Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni, predseda žiackej školskej rady. Reprezentuje školu v športových súťažiach, najmä vo volejbale, basketbale a futbale, ale aj v matematických súťažiach a v spracovaní informácií na počítači.

Jakub Zapotocký – žiak Gymnázia v Medzilaborciach reprezentoval školu v dejepisnej olympiáde. V základných a stredných školách mesta Medzilaborce realizoval projekt Digitálna knižnica.

Tomáš Závadský – žiak Hotelovej akadémie Otta Brücknera v Kežmarku získal viaceré umiestnenia v barmanskej súťaži EUROCUP, v someliérskej súťaži Mladý someliér a VITIS CUP JUNIOR. Ako člen školského tímu sa podieľal na príprave štátnej recepcie na Veľvyslanectve SR v Helsinkách.

Katarína Palubová – žiačka Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove sa aktívne venuje spevu. a zvíťazila v regionálnom kole súťaže Spievam po francúzsky a v celoslovenskom kole súťaže Talent Revúca. V biologickej olympiáde postúpila v tomto školskom roku do celoslovenského kola.

Júlia Žulová – žiačka Strednej umeleckej školy v Prešove je dlhoročnou predsedníčkou žiackej školskej rady. V minulom školskom roku zorganizovala v rámci projektu KOMPRAX súťaž Graffity.

Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK