Piatok, 19. júl 2024
Meniny má Dušana | zajtra Iľja, Eliáš

Primátor Prešova porušuje zákon, konštatuje prokurátor a vyzýva primátora aby konal

Podľa prokurátora je primátor "Povinný konať podľa zákona, rešpektovať rozdelenie kompetencií zákonom o obecnom zriadení. Je neprípustné, aby dochádzalo k ignorácii uznesení mestského zastupiteľstva."

Okresný prokurátor JUDr. Michal Glevaňák včera oficiálnou cestou informoval troch poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove (Richarda Drutarovského, Karola Kyslana a Andreu Turčanovú), že primátorovi mesta Prešov podal tzv. "upozornenie prokurátora".

Podľa informácie z Mestského úradu v Prešove bolo upozornenie prokurátora včera doručené aj primátorovi mesta.

Prokurátor začal konať na základe podnetu troch uvedených poslancov z 2.4. 2013.

Prokurátor upozorňuje primátora kvôli jeho nezákonnému postupu pri plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 314/2012 zo dňa 17. 12. 2012 a č. 322/2013 zo dňa 9. 1. 2013.

Uvedenými uzneseniami zastupiteľstvo okrem iného odvolalo členov predstavenstva mestskej akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov (Stanislava Gregu a Richarda Hympana) a zvolilo nových členov predstavenstva (Richarda Drutarovského, Karola Kyslana a Andreu Turčanovú).

Primátor mesta podľa prokurátora porušil zákon tým, že nezvolal valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom mal uvedené personálne zmeny v predstavenstve spoločnosti vykonať, čo je povinný podľa zákona. Tým dodnes nezákonne ignoruje uznesenia mestského zastupiteľstva a nerešpektuje zákonné rozdelenie kompetencií medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom.

Prokurátor primátora upozorňuje: "Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Je povinný konať podľa zákona, rešpektovať rozdelenie kompetencií zákonom o obecnom zriadení. Je neprípustné, aby dochádzalo k ignorácii uznesení mestského zastupiteľstva, ktorými tento orgán prejavil vôľu v oblasti mu výlučne vyhradenej".

Prokurátor primátora vyzýva, aby vykonal uznesenia mestského zastupiteľstva, týkajúce sa zvolania valného zhromaždenia spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. a zrealizoval zastupiteľstvom schválené zmeny v predstavenstve tejto spoločnosti (odvolanie členov predstavenstva a vymenovanie nových členov predstavenstva).

Prokurátor konštatuje porušenie zákona zo strany primátora mesta Prešov, upozorňuje primátora a navrhuje mu, aby prijal opatrenia, ktoré by zabránili opakovaniu obdobných porušení zákona.

Prokurátor sa vyjadril aj k časti podnetu, v ktorej sa od prokurátora požaduje, aby preskúmal, či primátor mesta neporušil ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a zmaril tak ako verejný činiteľ pri výkone svojej právomoci splnenie dôležitej úlohy pri výkone verejnej správy. Vyjadrenie prokurátora je v závere jeho listu.

CHRONOLÓGIA

17. 12. 2012 - Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesením odvolalo Stanislava Gregu z funkcie člena predstavenstva za mesto Prešov v spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. (TSmP, a. s.) a zvolilo Richarda Drutarovského a Andreu Turčanovú do funkcií členov predstavenstva. Ďalej poverilo primátora, aby zvolal valné zhromaždenie spoločnosti a zrealizoval schválené personálne zmeny najneskôr do 31. 1. 2013.

Toto uznesenie sa primátor mesta rozhodol nepodpísať, čím využil svoju tzv. sistačnú právomoc (právo nepodpísať uznesenie zastupiteľstva, ak sa primátor domnieva, že uznesenie je nezákonné alebo nevýhodné pre mesto - v tomto prípade primátor uviedol ako dôvod nepodpísania domnienku o nezákonnosti uznesenia).

9. 1. 2013 - Mestské zastupiteľstvo v Prešove prelomilo "veto" primátora
a uznesenie "potvrdilo" trojpätinovou väčšinou. Primátor 17. 1. 2013 uznesenie podpísal.

V ten istý deň Mestské zastupiteľstvo v Prešove iným uznesením odvolalo Richarda Hympana z funkcie člena predstavenstva za mesto Prešov v TSmP, a. s. , a zvolilo Karola Kyslana do funkcie člena predstavenstva. Ďalej poverilo primátora, aby zvolal valné zhromaždenie spoločnosti a zrealizoval schválené personálne zmeny najneskôr do 31. 1. 2013.

Aj toto uznesenie sa primátor mesta rozhodol nepodpísať. Primátor uviedol ako dôvod nepodpísania domnienku o nezákonnosti uznesenia).

30. 1. 2013 - Mestské zastupiteľstvo v Prešove prelomilo aj v tomto prípade "veto" primátora a uznesenie "potvrdilo" trojpätinovou väčšinou. Primátor 8. 2. 2013 uznesenie podpísal.

15. 2. 2013 - Poslanec Stanislav Grega doručuje primátorovi mesta list, v ktorom uvádza, že nesúhlasí so svojim odvolaním z funkcie člena predstavenstva TSmP, a. s. Argumentuje, že mestské zastupiteľstvo nemá pôsobnosť rozhodovať o jeho odvolaní a príslušné uznesenie zastupiteľstva považuje za nezákonné.

18. 2. 2013 - Richard Hympan doručuje primátorovi mesta list, v ktorom uvádza, že nesúhlasí so svojim odvolaním z funkcie člena predstavenstva TSmP, a. s. Argumentuje, že mestské zastupiteľstvo nemá pôsobnosť rozhodovať o jeho odvolaní a príslušné uznesenie zastupiteľstva považuje za nezákonné.

18. 3. 2013 - Mestské zastupiteľstvo v Prešove prijalo uznesenie č.345/2013, v ktorom deklaruje, že sa domnieva, že všetky rozhodnutia predstavenstva TSmP, a. s. , prijaté po 31. 1. 2013 sú nezákonné, že primátor mesta Prešov porušil právomoc verejného činiteľa tým, že nesplnil uznesenia mestského zastupiteľstva. Ďalej v uznesení žiada primátora, aby bezodkladne splnil platné uznesenia o odvolaní a menovaní členov predstavenstva a toto uznesenie č. 345/2013 doručil Okresnej prokuratúre v Prešove.

Súčasťou uznesenia č. 345/2013 je aj poverenie, aby hlavný kontrolór mesta preveril postupy primátora, vykonal kontrolu a svoju správu predložil na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.

Primátor toto uznesenie podpísal 26. 3. 2013.

20. 3. 2013 - Primátor mesta oficiálnym listom z 1. 3. 2013 informuje Richarda Drutarovského, Andreu Turčanovú a Karola Kyslana o nekonané zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti TSmP, a. s. z dôvodu, že mu boli doručené listy od Stanislava Gregu a Richarda Hympana, z ktorých nadobudol dôvodnú pochybnosť o zákonnosti uznesení mestského zastupiteľstva, ktorými boli títo členovia predstavensta odvolaní zo svojich funkcií.

2. 4. 2013 - Poslanci Richard Drutarovský, Andrea Turčanová a Karol Kyslan podávajú na Okresnej prokuratúre v Prešove podnet na vykonanie dozoru nad dodržiavaním zákonnosti zo strany primátora mesta.

(Podnet prokurátorovi obsahuje aj dve spomínané uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove, dve uznesenia o "prelomení veta primátora", list primátora mesta, ktorým oznamuje nevykonanie valného zhromaždenia, list Stanislava Gregu a list Richarda Hympana.)

2. 4. 2013 - 16 poslancov mestského zastupiteľstva v Prešove oficálnym listom vyzýva primátora mesta výzvu, rešpektoval a vykonal platné uznesenia mestského zastupiteľstva, zvolal do desiatich dní valné zhromaždenie a vykonal úkony odvolania a voľby členov predstavenstva.

(Text výzvy 16-tich poslancov je v prílohe podania, ktoré bolo doručené
prokurátorovi 3. 5. 2013, spolu s uznesením Mestského zastupiteľstva
v Prešove č. 345/2013 z 18. 3. 2013.)

29. 5. 2013 - 15-tim poslancom je doručený list primátora mesta zo dňa 30. 4. 2013 v ktorom primátor odpovedá na výzvu poslancov. Argumentuje, že ak by rešpektoval uznesenia zastupiteľstva, bolo by popreté jeho nezávislé postavenie.

V závere listu primátor uvádza, že predseda predstavenstva TSmP, a. s. , oznámil, že spoločnosť TSmP, a. s. , v zastúpení advokátskou kanceláriou podala Okresnej prokuratúre v Prešove podnet na preskúmanie zákonnosti uznesení zastupiteľstva, ktorými došlo k odvolaniu Stanislava Gregu a Richarda Hympana a zároveň v tejto veci od týchto dvoch osôb dostal ich vyjadrenia k uzneseniam zastupiteľstva.

"Je teda dôvodné v tomto prípade zdržať sa vykonania úkonov až do preskúmania zákonnosti týchto uznesení, resp. rozhodnutia vo veci", končí svoj list primátor mesta JUDr. Pavel Hagyari.

12. 6. 2013 - Okresný prokurátor JUDr. Michal Glevaňák listom zo dňa 31. 5. 2013 informuje poslancov Richarda Drutarovského, Karola Kyslana a Andreu Turčanovú, že primátorovi mesta doručil tzv. "upozornenie primátora", kde konštatuje porušenie zákona zo strany primátora a vyzýva ho, aby vykonal uznesenia o odvolaní a vymenovaní členov predstavenstva TSmP, a. s. , a prijal opatrenia, ktoré by zabránili opakovaniu obdobných porušení zákona.

Súvisiace články
5.9.2013 Komisia vyzvala primátora, aby zabránil neoprávnenému vyberaniu parkovného a porušovania zákona 10.7.2013 Nezákonné VZN o držaní psov 2.7.2013 Ako sa bude v Prešove parkovať ? 2.7.2013 Poslanci na tri mesiace znížili plat primátorovi
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK